Кмет на Столична община
Административни структури, пряко подчинени на кмета

Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие''

Направление "Правен и административен контрол'' 

Направление ''Общинска администрация'' 

Направление ''Финанси и здравеопазване''

Направление "Обществено строителство"

Направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм" 

Направление "Транспорт и градска мобилност'' 

Направление "Зелена система, екология и земеползване''

Направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания'' 

Направление ''Култура, образование, спорт и младежки дейности'' 

Направление ''Архитектура и градоустройство'' 

 

Председател на Столичен общински съвет
Административни структури, пряко подчинени на председателя

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Утвърден със Заповед № СОА20-РД09-2224/29.07.2020 г. на кмета на Столична община и изменен със Заповед № СОА20-РД09-5058/23.12.2020 г. на кмета на Столична община

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Чл. 1. (1) Организацията и дейността на Столичната общинска администрация (СОА) е регламентирана от действащите законови и подзаконови нормативни актове. В съответствие с предоставената компетентност, Столична общинска администрация обезпечава изпълнението на функциите на Столичната община в сферата на:

 1. Законосъобразното управление и разпореждане с общинското имущество
 2. Ефективното управление на общинските предприятия
 3. Точно, вярно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси
 4. Добро управление на системата за събиране на местни данъци и такси
 5. Ефективност на общинската администрация
 6. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея
 7. Образованието
 8. Здравеопазването
 9. Културата
 10. Благоустрояването и комуналните дейности
 11. Социалните услуги
 12. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси
 13. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници
 14. Развитието на спорта, отдиха и туризма
 15. Информационните и комуникационните технологии, електронното управление и дигитализацията
 16. Защитата при бедствия и действия по време на извънредно положение
 17. Осигуряване на обществения ред и сигурност.

       (2) Столичната общинска администрация осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

 1. Законност
 2. Откритост и достъпност
 3. Отговорност и отчетност
 4. Ефективност
 5. Субординация и координация
 6. Предвидимост
 7. Обективност и безпристрастност
 8. Непрекъснато усъвършенстване на качеството.

     (3) Столична общинска администрация осъществява своята дейност в интерес на гражданите на Столична община и в съответствие с Конституцията и с другите нормативни актове.

   (4) При осъществяване на своята дейност СОА е длъжна да предоставя информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт по ред, определен със закон.

    (5) Столична общинска администрация  е длъжна да дава отговор на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, неспешни сигнали, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес по ред, определен със закон.

     (6) Всички служители в СОА носят отговорност за своите действия по ред, определен със закон.

     (7) СОА планира и изпълнява дейността си по начин, който води до постигане на висок обществен резултат при възможно най-икономично използване на ресурсите.

    (8) Ръководителите на направления в СОА координират дейността си за осъществяване на единна политика и извършват консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители на гражданското общество.

   (9) При изпълнение на служебните задължения служителите в Столичната общинска администрация, обработващи лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, процедират при стриктно спазване и в съответствие с относимите нормативни разпоредби, регламентиращи обработването на лични данни, в т.ч. и при съобразяване на правната сила на приложимия от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент, относно защитата на данните).

   Чл. 2. Според функциите, които изпълняват, длъжностите в Столична общинска администрация са диференцирани на: ръководни, експертни и технически, а според вида на правоотношението се заемат от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ >>>

 

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Етичен кодекс на служителите в администрацията на Столична община

Настоящият кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в администрацията на Столична община и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши престижа на общинското управление в столицата.