Чл. 48. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Транспорт и градска мобилност“, подпомага осъществяването на правомощията кмета на Столична община, като:
1. Контролира и координира дейностите и услугите в сферата на транспорта и градската
мобилност.
2. Съвместно със зам.-кмета на направление „Обществено строителство“ дава становища по повод развитието на пътната инфраструктура и подготвя Стратегия за развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението ѝ.
3. Координира дейностите по осигуряване безопасност на движението и контролира спазването им.
4. Координира дейностите по осигуряване организация на движението и контролира спазването им.
5. Организира контрола по спазването на условията за осъществяване на обществен превоз на
пътници.
6. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.
7. Координира процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като контролира и въвеждането в Системата за контрол и управление на делата, информация относно всички дела с предмет, свързан с дейността на ръководеното от него направление.
8. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на
поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.
9. Организира, координира и контролира дейността на Съвета по безопасност на движението на
децата в София.
 
(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Транспорт и градска мобилност“, при осъществяване на проекти:
1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други
международни и национални програми.
2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и
туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми,
програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.
3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и
приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18-РД09-1004/21.09.2018 г.
4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички
разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи, или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение
на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.
5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско
финансиране, след приключване на финансовата помощ съгласно изискванията на финансиращата програма.
 
Чл. 49. Направление „Транспорт и градска мобилност“ включва следните структурни звена: 
1. Дирекция „Транспорт".
2. Дирекция „Управление и анализ на трафика“.