Чл. 44. Заместник-кметът на Столична община, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“, подпомага осъществяването на правомощията на кмета на Столична община, свързани с компетентността на направлението, като:

1. Организира и координира подготовката на проекти с европейско финансиране.

2. Следи за подготовката, разработването и представянето на проекти на Столична община за финансиране от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС, и от други европейски, национални и международни програми и проекти.

3. Координира разработването на програма за развитие на туризма на територията на общината и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от Консултативния съвет по въпросите на туризма ги внася за приемане от Общинския съвет.

4. Координира политиката на Столична община в областта на туризма.

5. Ръководи Консултативния съвет по въпросите на туризма след заповед на кмета на СО за определяне на членския състав.

6. Отговаря за контактите с български и/или чуждестранни организации и институции за изграждане на съвместни партньорства и други форми на сътрудничество с цел кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС, на национални и международни институции и организации.

7. Координира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи, свързани с дейността на Столична община.

8. Отговаря за организирането на официални посещения на кмета на Столична община, заместник-кметовете, главния архитект и секретаря на Столична община в страната и в чужбина.

9. Отговаря за подготовката на програмите при посещения на чуждестранни делегации и на официални гости в Столична община.

10. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

11. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.