Чл. 59. (1) Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” – дейността ѝ е насочена към разкриване и предоставяне на качествени социални услуги за уязвими групи граждани.

(2) Функции:

1. Изготвя и съгласува проекти на доклади и становища до Столичен общински съвет от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община, касаещи сферата на социалните услуги и свързани с дейността на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

2. Осъществява кореспонденция с Агенция „Социално подпомагане“ .

3. Подготвя отговори на постъпили заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица, свързани със социални въпроси, както и със социални услуги на Столична община.

4. Със свои служители участва в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община или други държавни институции.

5. Подготвя отчетите за кмета на Столична община и заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, свързани с дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

6. Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори и заповеди, касаещи дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

7. Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“.

8. Въвежда в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела, по които служителите от дирекцията осъществяват процесуално представителство, като при постъпване на нова информация данните се актуализират.

9. Извършва чрез определени от директора на дирекцията отговорни лица за осъществяване на текущ през месеца контрол и методическа помощ в социалните услуги. Предоставя обобщени ежемесечни отчети по тази дейност на заместник-кмета по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ чрез директора на дирекцията.

10. Контролира, координира и оказва методическа помощ на социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции.

11. Изготвя методически указания по предоставяните социални услуги на деца и възрастни в неравностойно социално положение

12. Извършва проверки и осъществява контрол в социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции, относно качеството на услугите, спазването на нормативните актове и управлението на предоставената материална база, общинска собственост.

13. Изготвя проектобюджета на третостепенните разпоредители с бюджетни средства и контролира разходването им.

14. С цел контрол и правилно разходване на бюджетните средства директорът на дирекцията утвърждава ежемесечните доклади от директорите на социалните услуги, управлявани от Столична община, за планувани разходи и справки за финансовия поток по параграфи.

15. Изготвя и обобщава ежемесечни, междинни и годишни справки и отчети за дейността, разпределението и разходването на бюджетни средства в дирекцията и нейните структури.

16. Контролира и предоставя указания във връзка с изготвянето на ежегодни концепции и необходимия бюджет за развитието на социалните услуги, управлявани от Столична община.

17. Извършва проверки при получени сигнали и жалби на граждани, свързани със социални въпроси, както и със социални услуги на Столична община.

18. Приема и обработва заявления за извършване на социални погребения за сметка на бюджета на Столична община на социално слаби, самотни, без роднини, бездомни и починали в заведения за социални услуги.

19. Организира дейността по предоставянето на социална услуга от частен доставчик и следи за изпълнението.

20. Подготвя конкурсната документация и участва в провеждането на конкурси за възлагане управлението на социални услуги на външни доставчици.

21. Следи за необходимостта и издава предложения за издаване на  предписания по чл. 59, ал. 3 от ЗСУ.

22. Следи за непрекъсване и качеството на предоставянето на създадените социални услуги, включени в Националната карта на социалните услуги и сигнализира  зам.-кмета, ръководител на направлението.

23. Извършва контрол върху качеството на социалните услуги, техническите и финансови отчети на неправителствените организации, сключили договор със Столична община за възлагане управлението на социални услуги.

24. Работи за осъществяването на програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика, съвместно с държавните, общинските и частните предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане, в които се включват безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с месечни помощи.

25. Поддържа актуален регистър, който съдържа:

1. брой и видове социални услуги на територията на общината, които се финансират от държавния бюджет;

2. капацитет и реален брой на лицата, които ползват социални услуги, финансирани от държавния бюджет, по отделни услуги;

3. лицата, които дължат такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;

4. размер на таксите, дължими от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от държавния бюджет;

5. общ размер на дължимите такси;

6. размер на събраните такси за социални услуги, финансирани от държавния бюджет;

7. размер на несъбраните такси и лицата, които ги дължат.

26. Изпраща по електронен път ежемесечно на изпълнителния директор на фонд „Социална закрила“ информация.

27. Участва в изготвянето на план от министъра на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане за закриване на всеки дом за медико-социални грижи за деца на територията на общината.

28. При упълномощаване от кмета директорът на дирекцията председателства Комисия за детето, която е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето.