РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) И ПО. ЧЛ. 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (ЗПК), ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

(Регистърът на декларациите е организиран по първата буква от собственото име на служителите):

 

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Ф
Х
Ц
Ч
Ю
Я

 


СЛУЖИТЕЛИ, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ и по чл. 49 от ЗПК


Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Столична община