Чл. 46. (1) Дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“ осъществява комуникация с държавните органи и европейските институции, във връзка с планиране и прилагане на политиките на Европейския съюз на местно ниво, както и организира и координира подготовката на проекти, финансирани от оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС и от други европейски, национални и международни програми и проекти.

(2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 дирекцията:
1. Организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти на Столична община за финансиране от оперативните програми, програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество на ЕС, и от други европейски, национални и международни програми и проекти, в сътрудничество със звената от Специализираната администрация на общината и районните администрации.

2. Инициира създаването на работни групи за подготовка на проектни предложения за кандидатстване за финансиране и участва в тях като координира дейността им и оказва методическа помощ във връзка с изискванията на съответната програма.

3. Проучва възможностите за финансиране от оперативни, общностни и други европейски, национални и международни програми и информира ръководството на общината и заинтересованите направления.

4. Установява и поддържа контакти с български и/или чуждестранни организации и институции за изграждане на съвместни партньорства и други форми на сътрудничество с цел кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС, на национални и международни институции и организации.

5. Организира дейността по електронно подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), Електронната платформа за кандидатстване и финансиране на проекти на ЕС и др.

6. При необходимост оказва методическа помощ на екипите за управление и изпълнение на проектите, получили финансиране.

7. Подготвя и поддържа база данни (Регистър) за изпълняваните проекти от Столична община и районните администрации.

8. Изготвя справки за нуждите на ръководството на общината, въз основа на поддържания Регистър на изпълняваните проекти от Столична община и районните администрации.

9. Подпомага зам.-кмета на СО, направление ЕПМДТ, за интеграция на политиките на Европейския съюз в областта на развитието на туризма на местно равнище.

10. Организира и участва в срещи, семинари, кръгли маси, конференции и др. на национално и  международно ниво, свързани с европейските политики и програми, изпълнението на проекти, обмяната на добри практики и в областта на туризма.

11. Участва в подготовката на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма, който се утвърждава със заповед на кмета на СО.

12. Подготвя и поддържа база данни (Регистър) на проектите на Столична община с финансиране от оперативни, общностни и други международни и национални програми.

13. Изготвя Годишен план за проверка на устойчивостта на резултатите по приключили проекти и организира и участва в проверки съвместно с представители на направленията, участващи в изпълнението на проектите.

14. Обобщава получената от дирекциите ежемесечна информация и изготвя тримесечни доклади за проследяване на ключови етапи, срокове и процедури в процеса на изпълнение на проектите.