Функции на дирекция „АВАРИЙНА ПОМОЩ И ПРЕВЕНЦИЯ“:

 • Участва в дейности по осигуряване на защита на живота и здравето на населението, опазване на околната среда и общинското имуществото при бедствия на територията на Столична община (СО).
 • Осъществява взаимодействие с държавни органи и институции по дейности, свързани със защита на населението при бедствия. 
 • При възникване на бедствия, организира и координира дейността на звено „Общинска полиция", свързана с изпълнението на съответните задачи по защита на населението и общинското имущество.
 • Организира изпълнението на решения на Столичния общински съвет и заповеди на кмета на СО, отнасящи се до защита при бедствия. 
 • Създава организация за обсъждане на проекти, представени от неправителствени организации, свързани с подобряване на защитата на населението при бедствия.
 • При възлагане от кмета на СО, осъществява сътрудничество с чуждестранни общински структури, работещи по защита при бедствия и опазване на живота и здравето на населението. 
 • Участва в подготовка на документация и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки с предмет, относим към дейността на дирекцията. 
 • Участва в разработването на националната и областната програма за намаляване на риска от бедствия. Изготвя проект за общинска програма за намаляване на риска от бедствия, в която се определят стратегическите цели и оперативни дейности за реализирането им за срок от 5 години. Предоставя данни, необходими за изготвянето на областната програма за намаляване на риска от бедствия и на областния план за защита при бедствия.
 • Участва в работата на комисии за извършване на оценка на риска и провеждане на превантивни мероприятия с цел недопускане и/или намаляване на последиците от бедствия и аварии.
 • Изготвя годишни планове за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия, които съдържат оперативни цели, дейности, бюджет, срок за реализация, очаквани резултати, индикатори за изпълнение и отговорници.
 • Изготвя проект на общинския план за защита при бедствия съвместно с представители от други структурни звена на СО, ведомства, юридически лица и други, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината. При необходимост, предлага изменения и допълнения на общинския план за защита при бедствия.
 • Във връзка с осигуряване на изпълнението на общинския план за защита при бедствия, предлага и осъществява сключване на споразумения между кмета на СО и юридически лица  и еднолични търговци, съгласно глава четвърта, раздел II от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
 • Участва в изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, чрез които безвъзмездно и съобразно ситуацията да получава информация и данни от физически лица, организации и институции; от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични,  химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления; от Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112; от Националния институт по метеорология и хидрология, от Басейнова дирекция „Дунавски район“ при МОСВ, от международния обмен, както и от други източници.
 • По разпореждане на кмета на СО организира дейности за разпространяване на спешни предупреждения към обществеността за предстоящи бедствия на територията на общината, с цел предприемане на адекватни действия за намаляване на риска от бедствия и подготовка за реакция от компетентните органи.
 • Изготвя методика за обучение по защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ на служители от общинската администрация, оперативни и структурни звена на СО, деца, ученици, доброволци и аварийни групи.
 • Създава организация за защита при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в сградите, в които се осъществява работен процес на Столична общинска администрация и организира обучение на общинската администрация за начините на поведение и действие при бедствия и изпълнение на необходимите защитни мерки.
 • Организира обучение на населението на територията на общината за начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия чрез предоставяне на информация по подходящ начин. Осигурява и разпространява необходимата информация за гражданите относно предприетите мерки от СО по въпросите за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации. Подпомага обучението на населението чрез поддържане на актуална информация на интернет страницата на СО.
 • Изисква публична информация от компетентните органи за наличието на критични инфраструктури на територията на СО, вкл. техните елементи, уязвими места, заплахи и рискове, и участва в разработването на превантивни мерки за тяхната защита.
 • Участва в дейности по защитата на населението в случай на опасност или при възникване на бедствия, като съставна част на единната спасителна система (ЕСС).
 • Поддържа готовност за предоставяне на помощ, при поискване от ЕСС и след разпореждане на кмета на СО, съгласно общинския план за защита при бедствия.
 • По заповед на кмета на СО планира и провежда тренировки за установяване на състоянието на комуникационно-информационната система и готовността на екипите за реакция при бедствия. Планира и провежда учения за подобряване на взаимодействието и координацията между съставните части на ЕСС и ръководните органи на общината за реагиране при бедствия.
 • Организира дейността на Доброволното формирование на Столична община за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
 • Изготвя и предлага на кмета на СО проект за заповед за обявяване на бедствено положение за цялата или за част от територията на общината.
 • При обявено бедствено положение на територията на СО, участва в дейности по временно извеждане на лица, животни и изнасяне на имущества от определена територия; грижи за деца и хора в неравностойно положение, ако тези грижи не могат да бъдат осъществявани в условията на бедствено положение от хората, които обичайно ги полагат; приоритетно снабдяване на детски, социални, лечебни и здравни заведения и спасителните екипи; евакуация и/или разсредоточаване, както и временно настаняване на лица, пострадали (засегнати) от бедствието, в сгради с друго предназначение за срок до 6 месеца.
 • Изготвя и предоставя на кмета на СО проект на заповед за създаване на общински съвет за намаляване на риска от бедствия, както и на общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ. Предлага на кмета на СО въвеждане в изпълнение на плана за защита при бедствия.
 • Организира осигуряване и предоставяне на неотложна помощ, вкл. изхранване и временно настаняване на пострадали (засегнати) лица и животни, раздаване на облекло и битово имущество на пострадали (засегнати) лица, както и предприемане на други необходими мерки.
 • Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия и оказва съдействие на органите на Агенцията за социално подпомагане при извършване на анкетата по чл. 55, ал. 3 от ЗЗБ.
 • Организира извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие в съответствие с функциите на общината, определени в ЗЗБ, в специални закони и в подзаконови нормативни актове.
 • Осигурява места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при бедствия – фургони за живеене, сглобяеми къщи или палатки.
 • Директорът на дирекцията, като оправомощен представител на кмета на СО, участва в работата на областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
 • Подпомага дейността на кмета на СО при организиране на защитата при бедствия на територията на общината; координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия; създаване на организация за ранно предупреждение за бедствия; планиране в проекта на общинския бюджет на финансови средства за защита при бедствия.
 • Изготвя и предоставя на кмета на СО проект на заповед за определяне на ръководител на операциите при защита при бедствия.
 • Обменя информация със СДВР и СДПБЗН, свързана с констатирани нарушения и аварийни ситуации.
 • Организира денонощно дежурство в Дежурния оперативен център по АПП, където се приемат, обработват и обобщават сигнали, които са постъпили от Националната система 112 или от други източници и касаят безопасността на гражданите. Организира реакция на постъпилите сигнали чрез изпращане на мобилни аварийни екипи. Докладва на кмета на СО за получените сигнали и резултатите от извършената дейност.
 • Участва в премахване на опасни дървета и клони от тротоари, булеварди, улици, паркове, градини, опасно надвиснали предмети от покривни конструкции; обезопасяване на рекламни пана, билбордове, мантинели, метални и тръбно-решетъчни прегради, липсващи и повредени метални шахти и капаци на отводнителната канализация при спирки на масовия градски транспорт, подлези, надлези, улични платна, метростанции, пешеходни зони и др.; отстраняване и укрепване на паднали и наклонени пътни знаци, светофарни уредби, видеокамери, предпазни ограждения и парапети на мостове, подлези, надлези и др.; извършване на проверки за изправността на съоръженията, монтирани на детски площадки и при необходимост премахване на опасни предмети и други детайли от/на площадките. 
 • При необходимост, подпомага компетентни органи и структурните звена на СО при провеждането на масови мероприятия на територията на общината, с цел превенция срещу възникването на бедствия, аварии и инциденти.
 • Организира дейността на учебен полигон в с. Панчарево, предназначен за обучение на деца, ученици, доброволни формирования и аварийни групи.
 • Поддържа непрекъсната готовност за приемане и предаване на сигнали, съобщения и информации за възникнали бедствия, инциденти и аварии и организиране на незабавни действия на територията на общината.
 • Участва в провеждането на спасителни дейности, за справяне с последиците от възникнали природни явления (в т.ч. земетресения, наводнения, движения на маси –  свлачища и потоци от отломки, бури, градушки, големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари и др. подобни, причинени от природни сили).
 • При участие в спасителни или неотложни аварийно-възстановителни работи, ръководени от кмета на СО, организира обмен на информация между ръководството на СО и органите на МВР за хода на тяхното провеждане.
 • Подготвя ежегодния доклад на кмета на СО до областния управител на София-град, за извършената от общината дейност по защитата на населението при бедствия.
 • Участва в работата на комисии за обследвания на стратегически обекти и дейности, както и на части от критичната инфраструктура на територията на общината, за осъществяване на взаимодействие със СО при тяхната защита.
 • Участва в разработването на общинския план за противодействие на тероризма. Поддържа в готовност сили и средства за участието на СО, в съответствие с Националния план за противодействие на тероризма.
 • Планира в проектобюджета на СО необходимите финансови средства за провеждане на превантивна дейност и изпълнение на мероприятията и задачите, залегнали в общинските планове за намаляване на риска от бедствия, защита при бедствия и противодействие на тероризма.
 • Ежегодно, до края на месец август, предлага на вниманието на заместник-кмета на СО по направление „Финанси и стопанска дейност“ прогнозната стойност на необходимите финансови средства за осигуряване на текущата дейност на дирекцията, като разходването на одобрените от СОС средства за дейността се извършва чрез направление „Финанси и стопанска дейност“.