Функции на дирекция „СИГУРНОСТ“:

 • Осигуряване на обществения ред и сигурност.
 • Осъществява взаимодействие и обмен на информация със структурите на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи във връзка с опазването на обществения ред, противодействието на престъпността, безопасността на движението и защитата на населението.
 • Организира и провежда мероприятия за недопускане, предотвратяване, пресичане и разкриване на правонарушенията с цел опазване на обществения ред и осигуряване на сигурност, безопасност и спокойствието на гражданите.
 • Осъществява оперативна координация и набелязване на мероприятия за подобряване на обществения ред със съдействието на общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие.
 • Организира и координира дейностите по изпълнението на задачите на сектор „Общинска полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи.
 • Съвместно със сектор „Общинска полиция" при СДВР разработва годишен план за изпълнение на задачите на сектора.
 • Организира изпълнението на решенията на СОС и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, отнасящи се до опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите.
 • Анализира изпълнението на действащи споразумения между СОС, СО и СДВР за подобряване на обществения ред и реализация на стратегията „Полицията в близост до обществото" и набелязва нови мероприятия в съответствие с обстановката в столицата.
 • Създава организация за обсъждане на проекти, свързани с подобряване на обществения ред, защита на законните права и свободи на гражданите.
 • Обсъжда възможностите на охранителните фирми за взаимодействие с общинските администрации и СДВР с оглед опазване на обществения ред и подобряване сигурността на гражданите.
 • Оказва съдействие на общинските структури за извършване на контрол върху работата на охранителните фирми, осъществяващи охраната на общинските обекти, относно изпълнение на задълженията им.
 • Извършва непрекъснато наблюдение на обекти, свързани към системата за видеонаблюдение.
 • Изгражда, управлява, контролира, поддържа и развива системата за видеонаблюдение на СО, свързана с опазване на обществения ред и общинско имущество. Обменя информация от системата за видеонаблюдение със структурите на МВР с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и безопасността на движението. Провежда обучението за работа със системата за видеонаблюдение на служителите на охранителните фирми и администрацията в наблюдавани общински обекти.
 • Осъществява координация и взаимодействие между структурите на  Столична община и компетентните органи по охраната и сигурността преди и по време на провеждане на масови мероприятия.
 • Приема и обработва постъпили уведомления и заявления за провеждане на масови мероприятия. При необходимост провежда срещи с организаторите. Съгласува и разрешава провеждането на масови мероприятия, съгласно нормативната уредба и определя задачите на компетентните структури.
 • Изготвя становища във връзка с провеждането на масови мероприятия и предлага на кмета на Столична община решения, свързани с опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите.
 • Осигурява оперативната координация и взаимодействие при провеждане на масови мероприятия и участва при провеждането им.
 • По възлагане осъществява сътрудничество с чуждестранни общински структури, работещи по опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.
 • Извършва проверки на охранителния процес в общинските обекти и дава предписания за подобряване работата и отстраняване на констатираните нарушения, съгласно утвърдена методика и годишен график. Изготвя периодични доклади до кмета на СО.
 • Участва в подготовката на документацията и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки с предмет, относим към дейността на дирекцията.
 • Координира дейността на столичните центрове за превенция срещу престъпността.
 • Обработва и докладва на кмета на СО постъпилата информация от оперативния дежурен по Столичния съвет за сигурност.
 • Планира средства за създаване на запаси от индивидуални средства за защита на служителите от общинската администрация и населението в общината.
 • Осъществява взаимодействието и координацията със съставните части на Единната спасителна система при запазване на тяхната институционалност и организационна принадлежност.
 • Участва в тренировки за установяване състоянието на общинската комуникационно-информационна система и готовността на оперативните дежурни за реагиране при бедствия.
 • Организира и осъществява обмен на информация с оперативните центрове на Националната служба за охрана, на структурите на МВР, в това число на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -МВР, СДВР, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, сектор „Общинска полиция“ - СДВР, Столичен инспекторат, структури на СО, оперативните дежурните по районни администрации общински фирми и предприятия.
 • Организира и осигурява оперативно денонощно дежурство за поддържане в готовност на Столична община, районите и кметствата за оповестяване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер.
 • Разработва годишен план за работа на Столичния съвет по сигурност.
 • Разработва и поддържа в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в готовност за работа във военно време и Военновременния план.
 • Организира цялостната дейност по поддържането в готовност за работа на специалните обекти.
 • Организира работата и участието в комисиите по чл. 170 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
 • Подпомага Областния пробационен съвет по изпълнение на наказанието пробация, съгласно ЗИНЗС.
 • Отсрочва от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, съгласно военновременното щатно разписание.
 • Осъществява методическо ръководство и контрол на експертите от районните администрации и търговските дружества с общинско участие, имащи военновременни задачи по въпросите за отбранително-мобилизационната подготовка.
 • Организира дейността на Ситуационния център на Столична община за управление при извънредни ситуации.
 • Приема и обработва постъпили сигнали от Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
 • Участва в разработването на националната, областната и общинската програма за намаляване на риска от бедствия.
 • Участва в изготвянето на годишни планове за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.
 • Участва в разработването на общинския план за защита при бедствия.
 • Участва в извършването на охранителни обследвания на стратегически обекти и дейности и елементи на критичната инфраструктура на територията на СО.
 • Изготвя проект на Общински план за противодействие на тероризма.
 • Планира и разпределя бюджетните средства по отбранително - мобилизационна подготовка.