ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ“:
 

Чл. 13. Дирекция „Сигурност“ е на пряко подчинение на кмета на Столична община и самостоятелно и съвместно с други органи осъществява следните дейности:

 1. Осигуряване на обществения ред и сигурност.

 2. Осъществява взаимодействие и обмен на информация със структурите на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи във връзка с опазването на обществения ред, противодействието на престъпността, безопасността на движението и защитата на населението.

 3. Организира и провежда мероприятия за недопускане, предотвратяване, пресичане и разкриване на правонарушенията с цел опазване на обществения ред и осигуряване на сигурността, безопасността и спокойствието на гражданите.

 4. Осъществява оперативна координация и набелязване на мероприятия за подобряване на обществения ред със съдействието на общинските предприятия и търговски дружества с общинско участие.

 5. Организира и координира дейностите по изпълнението на задачите на сектор „Общинска полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи.

 6. Съвместно със сектор „Общинска полиция“ при СДВР разработва Годишен план за изпълнение на задачите на сектора.

 7. Организира изпълнението на решенията на СОС и на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност, отнасящи се до опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на гражданите.

 8. Анализира изпълнението на действащи споразумения между СОС, СО и СДВР за подобряване на обществения ред и реализация на стратегията „Полицията в близост до обществото“ и набелязва нови мероприятия в съответствие с обстановката в столицата.

 9. Създава организация за обсъждане на проекти, свързани с подобряване на обществения ред, защита на законните права и свободи на гражданите.

 10. Обсъжда възможностите на охранителните фирми за взаимодействие с общинските администрации и СДВР с оглед опазване на обществения ред и подобряване сигурността на гражданите.

 11. Оказва съдействие на общинските структури за извършване на контрол върху работата на охранителните фирми, осъществяващи охраната на общинските обекти относно изпълнение на задълженията им.

 12. Извършва непрекъснато наблюдение на обекти, свързани към системата за видеонаблюдение.

 13. Изгражда, управлява, контролира, поддържа и развива системата за видеонаблюдение на СО, свързана с опазване на обществения ред и общинско имущество. Обменя информация от системата за видеонаблюдение със структурите на МВР с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпността и безопасността на движението. Провежда обучението за работа със системата за видеонаблюдение на служителите на охранителните фирми и администрацията в наблюдавани общински обекти.

 14. Осъществява координация и взаимодействие между структурите на  Столична община и компетентните органи по охраната и сигурността преди и по време на провеждане на масови спортни, културни мероприятия и такива, съгласно Закона за събранията митингите и манифестациите.

 15. Приема и обработва постъпили уведомления и заявления за провеждане на масови мероприятия. При необходимост провежда срещи с организаторите. Съгласува и разрешава провеждането на масови мероприятия съгласно нормативната уредба и определя задачите на компетентните структури.

 16. Изготвя становища във връзка с провеждането на масови мероприятия и предлага на кмета на Столична община решения, свързани с опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите.

 17. Осигурява оперативната координация и взаимодействие при провеждане на масови мероприятия и участва при провеждането им.

 18. По възлагане осъществява сътрудничество с чуждестранни общински структури, работещи по опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.

 19. Извършва проверки на охранителния процес в общинските обекти и дава предписания за подобряване работата и отстраняване на констатираните нарушения съгласно утвърдена методика и годишен график. Изготвя периодични доклади до кмета на СО.

 20. Участва в подготовката на документацията и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки с предмет, относим към дейността на дирекцията.

 1. 1. Директорът на дирекцията създава организация относно цялостното и точно изпълнение на сключените в резултат от процедирането по т. 20 договори с предмет, относим към дейността на дирекцията. Директорът на дирекцията създава организация относно цялостното и точно изпълнение и на всички други сключени договори от страна на Столична община, предметът на които е относим към дейността на поверената му структура. Създава организация за навременното, точното и пълното нанасяне на данните относно договорите в съответните информационни системи на Столична община.

 1. 2. Организацията по т. 20.1. включва и контрол по изпълнението на всеки договор, като за целта се определят отговорни длъжностни лица, чиято дейност се съблюдава от прекия им административен ръководител.

 1. Координира дейността на столичните центрове за превенция срещу престъпността.

 2. Обработва и докладва на кмета на СО постъпилата информация от оперативния дежурен по Столичния съвет за сигурност.

 3. Планира средства за създаване на запаси от индивидуални средства за защита на служителите от общинската администрация и населението в общината.

 4. Осъществява взаимодействието и координацията със съставните части на Единната спасителна система при запазване на тяхната институционалност и организационна принадлежност.

 5. Участва в тренировки за установяване състоянието на общинската комуникационно-информационна система и готовността на оперативните дежурни за реагиране при бедствия.

 6. Организира и осъществява обмен на информация с оперативните центрове на Националната служба за охрана, на структурите на МВР, в това число на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, СДВР, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, сектор „Общинска полиция“ – СДВР, Столичен инспекторат, структури на СО, оперативните дежурните по районни администрации, общински фирми и предприятия.

 7. Организира и осигурява оперативно денонощно дежурство за поддържане в готовност на Столична община, районите и кметствата за оповестяване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

 8. Разработва Годишен план за работа на Столичния съвет по сигурност.

 9. Разработва и поддържа в готовност за изпълнение на Плана за привеждане в готовност за работа във военно време и Военновременния план.

 10. Организира цялостната дейност по поддържането в готовност за работа на специалните обекти.

 11. Организира работата и участието в комисиите по чл. 170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 12. Подпомага Областния пробационен съвет по изпълнение на наказанието пробация съгласно ЗИНЗС.

 13. Съдейства на собствениците и ползвателите на спортни обекти, както и лицата, които организират провеждането на спортни мероприятия, за предприемане на необходимите мерки за гарантиране на реда и сигурността при провеждане на спортни мероприятия.

 14. Отсрочва от повикване във въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника съгласно военновременното щатно разписание.

 15. Осъществява методическо ръководство и контрол на експертите от районните администрации и търговските дружества с общинско участие, имащи военновременни задачи по въпросите за отбранително-мобилизационната подготовка.

 16. Организира дейността на Ситуационния център на Столична община за управление при извънредни ситуации.

 17. Приема и обработва постъпили сигнали от Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112.

 18. Участва в разработването на Националната, Областната и Общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

 19. Участва в изготвянето на годишни планове за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

 20. Участва в разработването на Общинския план за защита при бедствия.

 21. Участва в извършването на охранителни обследвания на стратегически обекти и дейности и елементи на критичната инфраструктура на територията на СО.

 22. Изготвя проект на Общински план за противодействие на тероризма.

 23. Планира и разпределя бюджетните средства по отбранително-мобилизационна подготовка.

 24. Директорът на дирекцията се произнася с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

 25. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на дирекцията, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

 26. Организира и координира с компетентните дирекции дейностите по окомплектоване на получените в дирекция „Сигурност“ протоколи за ПТП от отдел „Пътна полиция“, при които е увредено общинско имущество. В случаите, когато е увредено имущество, за което отговаря дирекция „Сигурност“, предоставя на направление „Правен и административен контрол“ документ, удостоверяващ собствеността върху повреденото или унищожено имущество, договор за извършен ремонт на повреденото имущество или за доставка на ново (в случай на унищожаване), количествено-стойностна сметка, констативен протокол, платежни документи за извършено плащане, приемно-предавателен протокол за приемане на работата на изпълнителя и други относими документи, с които се доказват претърпените имуществени вреди за Столична община.