Чл. 29. Дирекция „Управление на административен сграден фонд“ има следните функции:

1. Дава предложения за изготвяне на проекто-програмата за капитално строителство по бюджета на Столична община, в частта за административния сграден фонд.

2. Участва в изпълнението на инвестиционната програма за административния сграден фонд на Столична община.

3. Изисква и проверява техническата документация, необходима за инвестиционните намерения в административния сграден фонд.

4. Участва в ЕТИС (Експертен технико-икономически съвет) за приемане на ППР (Предпроектни работи) и в технически съвети по време на строителството.

5. Съобразно функциите си възлага:

- проектиране;

- изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на проектите;

- изпълнението на проектите;

- инвеститорски контрол;

- строителен надзор;

- изготвяне на технически паспорти.

6. Участва в процедурите за избор на проектант, строител, инвеститорски контрол на обектите, провеждани съгласно ЗОП.

7. Участва в приемателни комисии.

8. Налага санкции на инвеститорския контрол при откриване на нарушения.

9. Участва в процедури за провеждане на обществени поръчки.

10. Координира осигуряването и организирането на хигиенизирането на административните сгради.

11. Координира организирането и контролирането на поддръжката на ОВ, ВиК, ел. инсталации, асансьори, платформи за инвалиди и климатици и климатични системи.

12. Координира провеждане на профилактични огледи, периодични ремонти и организиране на технологични експертизи.

13. Координира използването на общите пространства в СО.

14. Отговаря за осигуряване на канцеларски материали, консумативи и офис обзавеждане на администрацията в СО.

15. Контролира изпълнението на договори, сключени от СО, свързани с дейността на дирекцията, и налага санкции на фирмите при неизпълнение на договореностите.