Чл. 47. Отдел „Международна дейност и протокол“ осъществява следните функции:

1. Организира и провежда официални и работни срещи, свързани с дейността на Столична община.

2. Подготвя, координира и осъществява провеждането и протоколното осигуряване на конференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Столична община.

3. Участва в организирането на официални посещения на кмета на Столична община, заместниккметовете, главния архитект и секретаря на Столична община в страната и в чужбина.

4. Изготвя и координира програмата на кмета на Столична община, заместник-кметовете, главния архитект и секретаря на Столична община при пътувания извън страната.

5. Подготвя необходимите документи за задгранични командировки на служителите на Столична община.

6. Подготвя и съгласува програмата за посещение на чуждестранни делегации и на официални гости в Столична община, осъществява цялостната организация на посещението, включително и осигуряване на превод, съвместно с всички институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява.

7. Осигурява връзките на Столична община с Министерство на външните работи и с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България, както и контактите със столици и други градове от цял свят.

8. Проучва дейността и поддържа връзки с международни организации и инициативи в областта на развитието на регионите и столиците.