Информация за дейността на дирекция "Вътрешен одит" - Столична община
 

„Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията“, съгласно чл. З, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/.

Функцията по вътрешен одит в СО се осъществява от Дирекция „Вътрешен одит”, която е създадена с Решение № 97 по Протокол №100/22.02.2007 г. на Столичен общински съвет /СОС/ и е на пряко подчинение на Кмета на СО.

Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Столична община /СО/, включително финансираните със средства от Европейския съюз, организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звена за вътрешен одит; търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала и тези, чийто капитал е собственост на тези дружества и лечебни заведения - търговски дружества със 100 на сто общинско участие в капитала, в които няма звено за вътрешен одит. По инициатива на Кмета на Столична община може да се извършват одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит. Съгласно чл.13, ал.5 от ЗВОПС дирекция „Вътрешен одит“, при изпълнение на одитни ангажименти за даване на увереност, може да извършва проверки в структури и лица извън СО.

Функции

 • Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.
 • Изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от кмета на СО, съгласуват се от одитния комитет и се представят за сведение на СОС. Промените в стратегическия и годишния план се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от кмета на СО.
 • Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента.
 • Дава на кмета на СО независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол.
 • Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета на СО.
 • Проверява и оценява: съответствието на дейността със законодателството, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите и постигане на целите.
 • Консултира кмета на Столична община като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без вътрешните одитори да поемат управленска отговорност за това.
 • Докладва и обсъжда с кмета на СО и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад.
 • Осъществява наблюдение и координация при планирането, извършването и докладването на дейността на звената за вътрешен одит в търговските дружества.
 • Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.
 • Изготвя и представя на кмета на СО и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от ЗВОПС.
 • Изготвя и представя на кмета на СО обобщен годишен доклад на звената за вътрешен одит на търговските дружества към Столична община до 28 февруари на следващата година.

Статут на дирекция "Вътрешен одит" - Столична община