ФУНКЦИИ НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:


Чл. 7. (1) Кметът на Столична община е орган на изпълнителната власт в общината.  

(2) Кметът на Столична община:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.

 2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

 4. Отговаря за опазването на обществения ред.

 5. Организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината.

 6. Организира изпълнението на общинския бюджет.

 7. Организира изпълнението на дългосрочните програми.

 8. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно.

 9. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на Републиката и на Министерския съвет.

 10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания.

 11. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

 12. Председателства Съвета по сигурност.

 13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.

 14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.

 1. 1. Може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация.

 2. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

 3. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас.

 4. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация.

 5. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от Съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

 6. Чрез кметовете на райони оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 7. Поема управлението при кризи, като взема всички необходими мерки за предотвратяване или ограничаване на последиците от тях и търси съдействие от страна на централните държавни органи съобразно тяхната компетентност.