Чл. 54. (1) Дирекция „Зелена система“, в съответствие с правомощията си, извършва координация при разработване и организация по прилагане и изпълнение политиката на Столична община в областта на стопанисване, управление и контрол на обектите от зелената система на Столична община, които са общинска собственост, като осъществява следните общи функции и дейности и във връзка с прилагането на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО:

1. Разработва и предлага на кмета на СО проект за необходимите средства за следващата бюджетна година, въз основа на определения интензитет за поддържане на зелените площи и необходимостта от ремонтно-възстановителни дейности.

2. Контролира изразходването на общинските бюджетни средства за изграждане, поддържане и опазване на общинските зелени площи.

3. Изготвя средносрочни и краткосрочни програми за планиране на средствата за поддържане, за ремонти и изграждане на нови зелени площи.

4. Организира създаването и поддържането на Публичен регистър на зелените площи и Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината, съгл. чл. 63, ал. 1 от ЗУТ.

5. Изготвя задания за инвестиционни проекти за обекти на зелената система, които се възлагат по реда на Закона за обществените поръчки.

6. Дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване и препоръки за опазване на растителността.

7. Прави предписания и изготвя предложения за обезщетения в зелените площи.

8. Дава становища за провеждането на мероприятия в обектите на зелената система и определя режима на движение на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти в зелените площи.

9. Подготвя документи за възлагане на обществени поръчки като в писмена форма мотивира предложението за обхват, срок и изисквания за провеждането на обществените поръчки.

10. Следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, осъществява пряк контрол и докладва на заместник-кмета за реалното изпълнение на възложените обхват и обем работа. При необходимост формулира предложения за налагане на санкции за установените нарушения.

11. Изготвя доклади до СОС и проекти за решения, свързани с дейността на дирекцията.

12. Участва в междуведомствени комисии, експертно-технически съвети и работни групи, свързани с дейностите на дирекцията и в разработването и актуализирането на нормативната база, наредби и решения на Столичния общински съвет.

13. Осъществява взаимодействие по развитието, управлението, поддържането и опазването на зелените площи с длъжностни лица от министерства, държавни ведомства, общински звена, граждански сдружения, юридически и физически лица.

14. На основание заповед от кмета на СО от дирекцията се издават писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени, общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.

(2) Структурата на дирекция „Зелена система“ включва:
1. Отдел „Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система“;
2. Отдел „Поддържане и опазване на зелената система“.

(3) Отдел „Инвестиционни проекти, програми и регистър на зелената система“ има следните функции:

1. Извършва дейности по планиране, подготовка, възлагане и провеждане на обществени поръчки.

2. Осъществява дейности по планиране, подготовка, възлагане, контрол по изпълнение на инвестиционни проекти.

3. Осъществява контрол по договори за ремонти и СМР в паркове и зелени площи.

4. Извършва проверки за дефекти и контрол в гаранционен и следгаранционен срок.

5. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за проектиране и изпълнение на ремонтни дейности и инвестиционни проекти в паркове и градини.

6. Осъществява контрол на договори, свързани с инфраструктурата, доставки и допълнителни дейности в паркове и градини.

7. Участва в организирането и провеждането на Програма „Зелена София“ и други програми.

8. Организира създаването, развиването, поддържането и попълването на Публичен електронен регистър на зелените площи и дървесната растителност.

9. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.

(4) Отдел „Поддържане и опазване на зелената система“ има следните функции:

1. Осъществява инвеститорски контрол – възлагане и контрол на работа по поддържане на паркове, градини, зелени площи по транспортни трасета, алейни насаждения, разпределени по зони и др. части от зелената система на СО, както и съгласува и следи за изпълнението на всички съпътстващи договори, свързани с поддържането.

2. Съгласува и изготвя становища за провеждането на мероприятия в обектите на зелената система.

3. Проверява и следи за състоянието на парковата инфраструктура и организира поддръжката им.

4. Осъществява работа с районните администрации – контрол и методическо ръководство на специализираните служби в районните администрации.

5. Събира, систематизира и анализира информация, свързана с дейността на отдела.

6. Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на дейностите по поддържане.

7. Изготвя писмени разрешения за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност, намираща се в терени, общинска или държавна собственост, въз основа на експертна оценка за състоянието на растителността.

8. Изготвя становища и отговаря на постъпили заявления от физически и юридически лица, както и на писма и жалби на граждани.

9. Изготвя проекти на наказателни постановления за извършени нарушения по Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО.