Чл. 28. (1) Дирекция „Човешки ресурси“ отговаря за обезпечаване законосъобразността и целесъобразността при управлението на човешките ресурси в СО и взаимодейства със структурите в СО съобразно тяхната специфика и компетентност и регламентирано от съответните нормативни документи.

(2) Функции:

1. Подпомага дейността на кмета на Столична община при управление на човешките ресурси.

2. Изготвя и актуализира длъжностни и поименни разписания, съобразени с Класификатора на длъжностите в администрацията, и решения на СОС за структурни промени в СО.

3. Изготвя доклади и проекти за решения на СОС относно структурата на СО, числеността на персонала, работната заплата на всички дейности по бюджета на СО и районите към нея, както и на звената и общинските предприятия в съответствие с нормативната база.

4. Разработва Вътрешни правила за работната заплата в СО.

5. Изготвя и предоставя на дирекция „Финанси“ справка на поименните разписания на длъжностите в Столична община във връзка със съставянето и изпълнението на общинския бюджет.

6. Подготвя и окомплектова всички необходими документи за обявяване и участва в провеждането на конкурси за вакантни длъжности по трудови и служебни правоотношения.

7. Изготвя документите и отговаря за правилното провеждане на процедурите по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, ползване на отпуски и изплащане на обезщетения на служителите в СО.

8. Изпраща в ТД на НАП уведомления по чл. 62, ал. 3 и 4 от Кодекса на труда.

9. Провежда начален инструктаж на новоназначените служители.

10. Заявява и води на отчет служебните пропуски с магнитен носител на служителите в СО.

11. По предложения на ръководителите на направления в СО и при спазване на надлежно установения ред изготвя проекти на граждански договори по Закона за задълженията и договорите.

12. Подпомага дейността на Дисциплинарния съвет при СО, изготвя проектозаповеди за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения на служители от общинската администрация и извършва процедура по прилагането им.

13. Събира, обработва и съхранява информация за служителите на СО като създава и поддържа служебни и трудови досиета, картотеки, архиви и администрира база данни в автоматизираната система „Човешки ресурси“.

14. Участва в разработването на вътрешни правила, инструкции, заповеди и процедури по организацията и дейността на структурните звена в общината, свързани с управлението на човешките ресурси.

15. Организира процеса за изготвяне и връчване на длъжностни характеристики на служителите в СО.

16. Организира и координира оценяване изпълнението на служителите в СО.

17. Планира, организира чрез използване на рационални методи и форми и осъществява общото и специализирано обучение на служителите в СО.

18. Изготвя отговори на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения от физически и юридически лица, свързани с трудовоправни проблеми.

19. Издава служебни бележки, удостоверения и други документи, свързани с трудовата дейност на служителите.

20. Вписва, изготвя и заверява препис-извлечения от трудовите и служебни книжки.

21. Изготвя становища, експертни справки и отговори по различни критерии за проверяващи органи, Министерство на финансите, Националния статистически институт и др.

22. Подпомага кмета на Столична община при провеждане на политиката и реализиране на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

23. Съдейства за прилагане на стратегии, реформи и добри практики в процеса на модернизация на общинската администрация.

24. Води и поддържа публичен регистър на подадените декларации на хартиен и електронен носител по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и осигурява публичен достъп до декларациите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

25. Участва в комисията, назначена по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за осъществяване на функциите по проверка на декларациите, производството по установяване на конфликт на интереси, както и техническо обезпечаване на комисията.

26. Подготвя решения по Закона за достъп до обществена информация от компетентността на дирекция „Човешки ресурси“.