Чл. 51. Дирекция „Управление и анализ на трафика“ осъществява следните функции:
1. Разработване на проекти на наредби на Столичния общински съвет, планове и програми, свързани с организацията и безопасността на движението.
2. Развитие и усъвършенстването на системите и средствата за организация и безопасност на движението.
3. Съгласуване на проекти за организация на движението и паркирането, изменения на планове за регулация и застрояване, предварителни генерални планове за издаване на виза за проучване и проектиране, преместваеми съоръжения и светофарни уредби.
4. Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради.
5. Изготвяне на схеми за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди „служебен абонамент“, за паркиране на инвалиди и дипломатически представителства.
6. Изготвяне на схеми за организация на движението.
7. Изготвяне на заповеди за временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци от тях при извършване на строителство, ремонт и други работи по пътните платна, за снимане на филми, клипове, реклами и други.
8. Подаване на информация за организацията и безопасността на движение и отговаряне на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица, свързани с организацията на движението.
9. Реализиране на приходи съгласно Наредбата на СОС за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.
10. Възлагане посредством писмени заявки и схеми изработката и поддръжката на системите и средствата за организация и безопасност на движение.
11. Приемане и контролиране изработката и поддръжката на системите и средствата за организация на движение.
12. Изготвяне на статистически анализи на транспортните натоварвания на кръстовищата, регулирани със светлинни сигнали.
13. Възлагане на извършването на ремонтни дейности, реконструкция и/или модернизация на кръстовищата, регулирани със светлинни сигнали.
14. Подаване на информация във вид на видеозаписи към компетентните разследващи и съдебни органи в Република България след официалното изискване на такъв вид информация от тяхна страна.
15. Подаване на сигнали към компетентните органи за забелязани нарушения на Закона за движение по пътищата с цел последващи действия и налагането на санкции на нарушителите.
16. Изготвяне на анализ на транспортната пропускателна способност на кръстовищата, регулирани чрез светофарни уредби (СУ) и изготвянето на нови планове за работа на СУ, с цел увеличаване на пропускателната способност.
17. Подаване на информация за работата на светофарните уредби и транспортната пропускливост в града и отговаряне на заявления, молби, неспешни сигнали и предложения на физически и юридически лица, свързани със светофарните уредби.
18. Подпомагане на движението в града и увеличаване на транспортната пропускателна способност на кръстовищата, регулирани със светлинни сигнали, чрез отдалечена намеса в работата на СУ, при наличие на такава необходимост.
19. Окомплектова получените от дирекция „Сигурност“ протоколи за ПТП, при които е увредено общинско имущество, с документ, удостоверяващ собствеността върху повреденото или унищожено имущество, договор за извършен ремонт на повреденото имущество или за доставка на ново (в случай на унищожаване), количествено-стойностна сметка, констативен протокол, платежни документи за извършено плащане, приемно-предавателен протокол за приемане на работата на изпълнителя и други относими документи, с които се доказват претърпените имуществени вреди за Столична община. Предоставя същите на направление „Правен и административен контрол“.
20. Организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя.
21. Осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътищата.
22. Упражняване на контрол на превозните средства, с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване.
23. Осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик.
24. Изразява становище и изготвя проект на разрешение за специално ползване на пътища при условията на чл. 18 от Закона за пътищата.
25. Провеждане на оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, управление на безопасността на пътната мрежа и периодични инспекции за безопасност.
26. Изготвя проекти на наказателни постановления  за нарушения по чл. 53, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за пътищата.  Извършва действията по чл. 57, ал. 4 от ЗП.
27. Следи и контролира отстраняването на нарушението по т. 26 от нарушителя, като при неизпълнение на същото, окомплектова всички относими документи, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗП и ги представя  на направление „Правен и административен контрол“ за образуване на заповедно производство.
28. Възлагане на дейностите, свързани с проектиране, изграждане и основен ремонт на уличното осветление на територията на Столична община и контрол върху изпълнението им.