Чл. 39. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Обществено строителство“, подпомага осъществяването на правомощията на кмета на Столична община, свързани с неговата компетентност, като:

1. Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонти на общински сгради и пътища.

2. Разглежда и се произнася относно проектиране, изграждане и ремонт на ВиК мрежи и съоръжения и речни корита.

3. Координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи и други разработки в сферата на комуникационната, транспортната и инженерната инфраструктура на територията на Столична община.

4. Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените или международни организации в строителството.

5. Прави предложения за подобряване на организацията и ефективността на административните структури.

6. Координира и контролира изпълнението на програми, свързани с енергийна ефективност на сградите, в т.ч. на задължението по чл. 63 от Закона за енергийната ефективност, за управление на енергийната ефективност на сгради, общинска собственост.

7. Организира и координира изграждането, ремонта и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези и крайпътното озеленяване по републиканските и общинските пътища.

8. Организира и координира изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища.

9. Разработва политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения - общинска собственост, съвместно с главния архитект на Столична община.

10. Разработва политиката в отрасъла Водоснабдяване и канализация съвместно с главния архитект на Столична община.

11. Разработва програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на Столична община съвместно с главния архитект на СО.

12. Участва като представител на общината в съответната асоциация по ВиК.

13. Създава, поддържа и контролира съдържанието на регистър на всички извършени планови, аварийни и други ремонти на улици и пътища, стопанисвани от СО, в т.ч. възлагани от районните кметове, в който отразява вида на повредата/неравността, точното местоположение, период, в който е извършен ремонтът, изпълнител на ремонта, стойност, като поддържа и архив със съответните доказателствени документи за горното.

14. Координира процесуално представителство на Столична община пред съдилищата, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в направлението, като контролира и въвеждането в Системата за контрол и управление на делата информация относно всички дела с предмет, свързан с дейността на ръководеното от него направление.

15. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

16. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Обществено строителство“, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18-РД09- 1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи, или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 40. Направление „Обществено строителство“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа“;
2. Дирекция „Строителство“;
3. Отдел „Мониторинг и координация“.