Чл. 20. (1) Заместник-кметът на Столична община, направление „Правен и административен контрол“ подпомага кмета на Столична община – ръководител на Столична общинска администрация, като:

1. Осъществява организация, координация и контрол на дейностите на общината, свързани с прилагането на действащото законодателство, в т.ч.:

1.1. Отговаряне на сигнали, жалби и предложения на държавни институции, предприятия, организации и граждани, свързани с прилагане на действащото законодателство;

1.2. Анализиране състоянието и проблемите, свързани с прилагането на действащото законодателство от Столична общинска администрация и предприемане на необходимите действия, при необходимост.

1.3. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ, съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

1.4. По възлагане от кмета на Столична община организира изготвянето на проекти на заповеди, договори, протоколи, писма, становища и други.

1.5. По възлагане от кмета на Столична община съгласува актове, издавани от кмета на СО.

1.6. Дава мотивирани становища и консултации по правни въпроси на кмета на СО с оглед спазването на законосъобразност при осъществяване на дейността на общината.

1.7. Организира разпределението на решенията на Столичен общински съвет до компетентните лица и звена, отговорни за тяхното изпълнение.

1.8. Представя на кмета на Столична община проект на доклад за отчет за изпълнение на решенията на Столичния общински съвет.

1.9. Дава правни становища, съвети и мнения за законосъобразното и правилното протичане на съответната дейност.

1.10. Изисква информация от звената в Столична община, с оглед подготвянето на отговори на питания, постъпили по реда на ЗМСМА до кмета на СО.

1.11. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол, с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

(2) Заместник-кметът на Столична община, ръководител на направление „Правен и административен контрол“ при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18-РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 21. Направление „Правен и административен контрол“ включва следните структурни звена:

1. Дирекция „Правни дейности“;

2. Дирекция „Административен мониторинг“;

3. Отдел „Правна координация“ (функционално подчинен и на останалите направления в Столична община).