Функции на дирекция „ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“:
 
 • Изготвя и съгласува проекти на доклади до Столичен общински съвет от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община в областта на социалната политика, свързана с интеграцията на хората с увреждания, програмите и проектите в социалната сфера.
 • При поискване от страна на председателя на Столичен общински съвет, или на председателите на постоянните комисии към Столичен общински съвет, подготвя проекти на становища, отговори на питания или жалби от компетентностите на дирекцията.
 • Осигурява участие в заседания на постоянните комисии към Столичен общински съвет.
 • Проучва и подготвя проекти на отговори от името на кмета и на заместник-кмета на Столична община, подадени от физически и юридически лица, свързани с дейността на дирекцията.
 • Осигурява участие в комисии, сформирани със заповед на кмета на Столична община или други държавни институции.
 • Съгласува законосъобразността на всички проекти на договори и заповеди, касаещи дейностите в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“.
 • Осигурява процесуално представителство на Столична община пред съдилища, Комисия за защита от дискриминация и други специализирани държавни органи, по които Столична община е страна, свързано с дейностите в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“.
 • Изготвя и обобщава ежемесечни, междинни и годишни справки и отчети за разпределението и разходването на бюджетни средства в дирекцията и нейни структури.
 • Приема заявления по образец за издаване на преференциални персонализирани карти за пътуване с обществения градски транспорт и изготвя списъци на правоимащите граждани до Център за градска мобилност ЕАД.
 • Приема заявления на хора с увреждания и изготвя списъци за ползване на услугата специализирано транспортно обслужване от общинска фирма „Лозана” ЕАД и звено към дирекция „Транспорт”.
 • Приема заявления на хора с увреждания и от кандидати за работа като асистенти по Наредбата за предоставяне на социални услуги „Асистенти за независим живот” на Столичен общински съвет.
 • Приема и обработва заявления за изготвяне на предложения до Столичен общински съвет за отпускане на персонални пенсии за деца без право на пенсия от починал родител.
 • Приема, разглежда и обработва заявления за издаване на карти за преференциално паркиране на ППС, превозващо човек с увреждания в зоните за почасово платено паркиране и паркингите, общинска собственост на територията на Столична община, на основание Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
 • Приема, разглежда и обработва заявления за определяне на правоимащите лица с увреждания за предоставяне на безплатно и денонощно паркиране на превозващото ги ППС върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящия им адрес на основание Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
 • Приема заявления от военнопострадали с адрес на местоживеене, посочен в книжката за военнопострадал – Столична община за компенсиране на пътувания два пъти в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут с автомобилния транспорт в страната.
 • Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове, свързани със социалната политика на Столична община, касаещи хората с увреждания.
 • Разработва и участва в програми и проекти, надграждащи социалната политика на Столична община.
 • Осигурява, приема и разпределя дарения от физически и юридически лица и контролира тяхното правомерно ползване.
 • Участва във всички дейности, свързани с функционирането на Обществения съвет за социална политика при Столична община.
 • Разработва насоките за кандидатстване, правилата за отчитане и  необходимите документи, свързани с Програмата за финансиране на иновативни проекти в сферата на социалните услуги и социалната подкрепа, съгласно подписано споразумение между Столична община и гражданските организации, които се внасят за становище от Обществения съвет за социална политика към Столична община и се приемат от Столичен общински съвет.