ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2023 година

 

ПРАВИЛА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ ЗА 2023 ГОДИНА


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ  

Решение № 903 по Протокол № 66 от 24.11.2022 г. на Столичен общински съвет;
Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт – Приложение № 4 към Решение № 903
​​​ПРАВИЛА за реализиране на Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г.
Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичен общински съвет

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ 
за набиране на проектни предложения по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт на Столична община за 2023 г., 
на основание Решение № 234 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г.

Бенефициенти:

 • Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове

Консултации съгласно обявена Процедура: 
Онлайн консултации за периода на кандидатстване

 • по електронна поща: programasofia2018@abv.bg  – от 13 април 2023 г. до 11 май 2023 г.
 • при предварително подадена заявка на ел. поща: programasofia2018@abv.bg
  25.04.2023 г. (вторник) – 15:30 – 17:00 ч.
  28.04.2023 г. (петък) – 10:30 – 12:00 ч. 

1. Обява за набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. (файл – doc.)
2. Процедура по набиране на проектни предложения по Подпрограмата за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г. (файл – doc.)


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите клубове представят:

 1. Заявление до Заместник-кмет на Столична община с Формуляр на Проект за кандидатстване (файл – doc.)
 2. Приложение към Формуляр за кандидатстване – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл- excel.)
 3. Задължителни съпътстващи документи на хартиен носител (съгласно изискванията на Подпрограмата).
 4. Показатели за съответствие (файл – doc.)
 5. Формуляр за административна проверка (файл – doc.)

Изисквания към СК, кандидати за финансиране по Програмата:

 • Проектите на спортните клубове следва да включват минимум 4 (четири) дейности от посочените 7 (седем), независимо дали се кандидатства за финансиране по Подпрограмата, като се поставя акцент на програма от дейности, които реализира клубът с участието на Детско-юношеската школа;
 • Собствен финансов принос на бенефициента – Подпрограмата отпуска безвъзмездно финансиране на проектите от Столична община при осигурено съфинансиране от страна на кандидатите. Отпуснатото безвъзмездно финансиране на проекти по Подпрограмата се изплаща по договор, при спазване на изискването за собствен финансов принос на кандидата, в размер на минимум 10% спрямо одобрената сума за финансиране.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Бланка – Заявление до заместник-кмет на Столична община с попълнен Формуляр на Проект за кандидатстване (файл – doc.)
 2. Бланка – Приложение към Формуляр за кандидатстване – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл– excel.)
 3. Бланка – Декларация за липса на конфликт на интереси – ( файл – doc.)
 4. Бланка – Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни – ( файл – doc.)
 5. Бланка – Декларация за ползване на спортен обект на територията на Столична община  –  (файл – doc.)

ВАЖНО:

 • При проверка на административна допустимост на проектното предложение и приложените документи, ако се установят липси, кандидатът бива информиран на представените контакти за липсващи документи и получава възможност да ги представи в  тридневен (3-дневен) срок. При неспазване на срока проектното предложение не преминава на следващ етап за оценка на съответствие и ефективност.
 • При одобрен проект за финансиране спортните клубове изготвят и представят официално актуализирани финансови планове, съобразно размера на одобрените с Решение на Столичен общински съвет средства по дейности – в срок от 5 (пет) дни, от влизане в сила на Решението на Столичен общински съвет и публикуването му на електронния портал на Столична община, страницата на дирекция „Спорт и младежки дейности“. Документите се регистрират в деловодството на Столична община, на хартиен носител.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):

ВАЖНО:

 • При одобрен проект за финансиране спортните клубове изготвят и представят актуализирани финансови планове съобразно размера на одобрените с Решение на Столичен общински съвет средства по дейности – в срок от 5 (пет) дни от влизане в сила на Решението на Столичен общински съвет и публикуването му на електронния портал на Столична община, страница на дирекция „Спорт и младежки дейности“. Документите се регистрират в деловодството на Столична община, на хартиен носител.

При финансиране на дейност „Наеми, консумативи за спортна база“, към Актуализирания финансов план се представят документи за собственост, действащи договори за ползване или наем на спортен обект на територията на Столична община (срокът на договора следва да обхваща и периода на дейностите по проекта съгласно обявена Процедура).

 1. Решение № 552 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичен общински съвет за утвърждаване и финансиране на дейности за 2023 г.
 2. Приложение към Решение № 552
 3. Проект на договор по Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт за 2023 г.
 4. Бланка – Заявление за Актуализиран финансов план съгласно одобрени средства за финансиране по Подпрограмата (файл – excel.)
 5. Бланка – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл – excel.)
 6. ПРАВИЛА за отчитане и верификация на разходите по Подпрограма за развитие на ДЮС (файл – word.)
 7. Бланка – Заявление и Формуляр за съдържателен отчет (файл- word.)
 8. Бланка – Приложение към Формуляр за съдържателен отчет – ФИНАНСОВ ОТЧЕТ по дейности (файл – excel.)
 9. Бланка – Декларация за липса на двойно финансиране (файл – word.)
 10. Бланка – Формуляр за Мониторинг за 2023 г. (файл – word.)
 11. Бланка –  Заявление за промяна в дейности и Финансов план – 2023 г. (файл – word.)

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2022 година

 

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА 2022 ГОДИНА


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ  

за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт на Столична община за 2022 г., на основание Доклад до Столичен общински съвет (СОС) - рег. № СОА22-ВК66-3494/07.04.2022 г., разгледан и приет с Решение на СОС на 21 април 2022 г.

Бенефициенти:

Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове,

Консултации: Отворен ден - 11 май 2022 г. (сряда)

 • Адрес: Столична община, ул. Оборище № 44, заседателна зала – ет. 1
  10.30 ч. – 12.00 ч. – спортни клубове, развиващи индивидуален спорт
  15.00 ч. – 16.30 ч. – спортни клубове, развиващи колективен спорт
 • Онлайн консултации за периода на кандидатстване, съгласно обявена Процедура:
  по електронна поща: programasofia2018@abv.bg - от 26 април 2022 г. до 27 май 2022 г.

Максимален размер на средствата за финансиране на проект - до 40 000 лева.

Процедура по набиране на проектни предложения по Програмата за развитие на детско – юношеския спорт за 2022 г. (файл – doc.)


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите клубове представят:

 1. Заявление до заместник – кмет на Столична община, Координатор на Програмата за развитие на ФВС (приложение № 1 към Програмата);
 2. Попълнен Формуляр на Проект за кандидатстване (приложение № 1 към Програмата)
 3. Задължителни съпътстващи документи на хартиен носител (съгласно изискванията на Програма).

Изисквания към СК, кандидати за финансиране по Програмата:

 • Проектите на спортните клубове следва да включват минимум 4 (четири) дейности от посочените 8 (осем), независимо от необходимостта от финасиране, като се поставя акцент на програма от дейности, които реализира клубът с участието на Детско – юношеската школа;
 • Необходимо е осигуряване на съфинансиране и наличие на собствени средства не по-малко от 10 % спрямо общия размер на средствата, за които кандидатства спортният клуб за финансиране на проектните дейности.
 • При одобрение на проект за финансиране, за периода на проектните дейности, спортният клуб следва да представи информация за намаляване на набираните финансови средства за учебно-тренировъчна дейност на спортистите от ДЮШ на СК (членски внос, дарения и др.), внасяни от родители към спортния клуб (информацията се представя в свободен текст); 

Показатели за съответствие (прикачен файл – doc.)

Формуляр за административна проверка (прикачен файл – doc.) 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление и Формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към Правила на Програмата (прикачен файл - doc.)
 • Декларация за липса на конфликт на интереси - Приложение № 4 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)
 • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - Приложение № 5 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)
 • Декларация за ползване на спортен обект на територията на Столична община  - Приложение № 6 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2021 година

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ:  


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2020 година

 

РЕШЕНИЕ № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичен общински съвет

за обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година

Приложение към Решение № 105 на СОС


РЕШЕНИЕ № 133 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на промени в обявените сесии за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година, във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение

Приложение № 2 към Решение № 133 на СОС


РЕШЕНИЕ № 236 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичен общински съвет

за одобряване за финансиране на 81 (осемдесет и един) проекта на спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Приложение № 1 към Решение № 236 на СОС


РЕШЕНИЕ № 19 по Протокол № 1 от 14.01.2021 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет на Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година

Приложение № 1 към Решение № 19 на СОС

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2019 година

 

РЕШЕНИЕ № 17 по Протокол № 6 от 23.01.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет за реализирани дейности по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 година

Приложение № 1 към Решение № 17 на СОС