ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2022 година

 

ПРАВИЛА НА ПРОГРАМАТА ЗА 2022 ГОДИНА


ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ  

за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт на Столична община за 2022 г., на основание Доклад до Столичен общински съвет (СОС) - рег. № СОА22-ВК66-3494/07.04.2022 г., разгледан и приет с Решение на СОС на 21 април 2022 г.

Бенефициенти:

Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове,

Консултации: Отворен ден - 11 май 2022 г. (сряда)

 • Адрес: Столична община, ул. Оборище № 44, заседателна зала – ет. 1
  10.30 ч. – 12.00 ч. – спортни клубове, развиващи индивидуален спорт
  15.00 ч. – 16.30 ч. – спортни клубове, развиващи колективен спорт
 • Онлайн консултации за периода на кандидатстване, съгласно обявена Процедура:
  по електронна поща: programasofia2018@abv.bg - от 26 април 2022 г. до 27 май 2022 г.

Максимален размер на средствата за финансиране на проект - до 40 000 лева.

Процедура по набиране на проектни предложения по Програмата за развитие на детско – юношеския спорт за 2022 г. (файл – doc.)


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите клубове представят:

 1. Заявление до заместник – кмет на Столична община, Координатор на Програмата за развитие на ФВС (приложение № 1 към Програмата);
 2. Попълнен Формуляр на Проект за кандидатстване (приложение № 1 към Програмата)
 3. Задължителни съпътстващи документи на хартиен носител (съгласно изискванията на Програма).

Изисквания към СК, кандидати за финансиране по Програмата:

 • Проектите на спортните клубове следва да включват минимум 4 (четири) дейности от посочените 8 (осем), независимо от необходимостта от финасиране, като се поставя акцент на програма от дейности, които реализира клубът с участието на Детско – юношеската школа;
 • Необходимо е осигуряване на съфинансиране и наличие на собствени средства не по-малко от 10 % спрямо общия размер на средствата, за които кандидатства спортният клуб за финансиране на проектните дейности.
 • При одобрение на проект за финансиране, за периода на проектните дейности, спортният клуб следва да представи информация за намаляване на набираните финансови средства за учебно-тренировъчна дейност на спортистите от ДЮШ на СК (членски внос, дарения и др.), внасяни от родители към спортния клуб (информацията се представя в свободен текст); 

Показатели за съответствие (прикачен файл – doc.)

Формуляр за административна проверка (прикачен файл – doc.) 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление и Формуляр за кандидатстване - Приложение № 1 към Правила на Програмата (прикачен файл - doc.)
 • Декларация за липса на конфликт на интереси - Приложение № 4 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)
 • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни - Приложение № 5 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)
 • Декларация за ползване на спортен обект на територията на Столична община  - Приложение № 6 към Правила на Програмата (прикачен файл – doc.)

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2021 година

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СЕСИЯ:  


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (документи, указания, отчетни формуляри):


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2020 година

 

РЕШЕНИЕ № 105 по Протокол № 10 от 12.03.2020 г. на Столичен общински съвет

за обявяване на сесия за програмно финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година

Приложение към Решение № 105 на СОС


РЕШЕНИЕ № 133 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на промени в обявените сесии за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта и Програма за развитие на детско-юношеския спорт в Столична община за 2020 година, във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение

Приложение № 2 към Решение № 133 на СОС


РЕШЕНИЕ № 236 по Протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичен общински съвет

за одобряване за финансиране на 81 (осемдесет и един) проекта на спортни клубове по Програма за развитие на детско-юношеския спорт

Приложение № 1 към Решение № 236 на СОС


РЕШЕНИЕ № 19 по Протокол № 1 от 14.01.2021 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет на Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2020 година

Приложение № 1 към Решение № 19 на СОС

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ СПОРТ за 2019 година

 

РЕШЕНИЕ № 17 по Протокол № 6 от 23.01.2020 г. на Столичен общински съвет

за приемане на Отчет за реализирани дейности по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 година

Приложение № 1 към Решение № 17 на СОС