П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

 

Председателят на Столичен общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.07.2021 г. от 16:00 в Столичен куклен театър, Салон – ул. „Генерал Гурко“ № 14.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Столична община. 

Становища, коментари и въпроси по Отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg  в срок до 27.07.2021 г.

 

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2020 г.
 • Приложение № 1:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 2:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г., разпределение по функции
 • Приложение № 3: Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 4: Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 5: Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 г. 
 • Приложение № 5.1: Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2020 г.
 • Приложение № 6:  Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община Столична община
 • Приложение № 7: Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове oт 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 8: Информация за проекти с европейско финансиране на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ към 31.12.2020 г.
 • Приложение № 9: Мерки, свързани с COVID пандемията
 • Приложение № 10: Одитен доклад на Сметната палата № 0400114720 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Столична община за 2020 г.

 

 Отчет за 2020 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община

 

Публикувано на 26.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.01.2020 г.
Публикувано на 11.05.2020
Отчет за 01.01. – 31.03.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 29.02.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 30.04.2020 г.
Публикувано на 26.06.2020
Отчет за 01.01. – 31.05.2020 г.
Публикувано на 13.08.2020
Отчет за 01.01. – 30.06.2020 г.
Публикувано на 04.09.2020
Отчет за 01.01. – 31.07.2020 г.
Публикувано на 01.10.2020
Отчет за 01.01. – 31.08.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.09.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 31.10.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.11.2020 г.
Публикувано на 17.03.2021
Отчет за 01.01. – 31.12.2020 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

 

Публикувано на 26.02.2020
01.01. – 31.01.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2020 г. – РА
01.01. – 31.01.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2020 г. – Чужди средства

Публикувано на 11.05.2020
01.01. – 31.03.2020  г. – КСФ
01.01. – 31.03.2020 г. – РА
01.01. – 31.03.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.03.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 29.02.2020 г. – КСФ
01.01. – 29.02.2020 г. – РА
01.01. – 29.02.2020 г. – ДЕС
01.01. – 29.02.2020 г. – ДМП
01.01. – 29.02.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 30.04.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2020 г. – РА
01.01. – 30.04.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 26.06.2020
01.01. – 31.05.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.05.2020 г. – РА
01.01. – 31.05.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.05.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.08.2020
01.01. – 30.06.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.06.2020 г. – РА
01.01. – 30.06.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.06.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.09.2020
01.01. – 31.07.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.07.2020 г. – РА
01.01. – 31.07.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.07.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.10.2020
01.01. – 31.08.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.08.2020 г. – РА
01.01. – 31.08.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.08.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.09.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2020 г. – РА
01.01. – 30.09.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 31.10.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2020 г. – РА
01.01. – 31.10.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.11.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2020 г. – РА
01.01. – 30.11.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 17.03.2021
01.01. – 31.12.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2020 г. – РА
01.01. – 31.12.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.12.2020 г. – Чужди средства
Проектобюджет за 2020 г.
 

Публикувано на 09.01.2020 г.
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2020 г.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 14.01.2020 г. включително.