Годишен финансов отчет на Столична община за 2020 година


Публикувано на 27.09.2021 г. в изпълнение на изискванията на чл. 140, ал. 6 и чл. 170 от Закона за публичните финанси и т. 74 от ДДС № 9 / 22.12.2020 г. на Министерство на финансите


1. Баланс на Столична община за 2020 г. 
2. Обяснителна записка към Сборния счетоводен отчет за 2020 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на Сборния бюджет на Столична община за 2020 г.
4. Отчет за приходите и разходите на Столична община за 2020 г.
5. Приложение 1 – Приходи
6. Приложение 2 – Разходи по функции
7. Приложение 3 – Разходи
8. Приложение 4 – Сборен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства
9. Приложение 5.1 – Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни булеварди, улици и мостови съоръжения за 2020 г.
10. Приложение 5 – Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи
11. Приложение 6 – Информация за общинския дълг, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции
12. Приложение 7 – Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз, Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" и средства по други програми
13. Приложение 8 – Обяснителна записка относно изпълнение на проекти с европейско финансиране към 31.12.2020 г. – направление "Европейски политики, международна дейност и туризъм"
14. Приложение 9 – Мерки, свързани с COVID пандемията
15. Приложение 10 – Одитен доклад на Сметната палата
16. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за 2020 г.


 

П О К А Н А

за публично обсъждане

на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

 

Председателят на Столичен общински съвет кани гражданите на София да се включат в публичното обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.07.2021 г. от 16:00 в Столичен куклен театър, Салон – ул. „Генерал Гурко“ № 14.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на Столична община. 

Становища, коментари и въпроси по Отчета могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg  в срок до 27.07.2021 г.

 

 • Отчет за касовото изпълнение на сборния бюджет на Столична община за 2020 г.
 • Приложение № 1:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 2:  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г., разпределение по функции
 • Приложение № 3: Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 4: Отчет за сметките за чужди средства от 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 5: Рекапитулация на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2020 г. 
 • Приложение № 5.1: Поименен списък на обектите за основен ремонт на главни градски булеварди, улици и мостови съоръжения за 2020 г.
 • Приложение № 6:  Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година на община Столична община
 • Приложение № 7: Отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове oт 01.01.2020 до 31.12.2020 г.
 • Приложение № 8: Информация за проекти с европейско финансиране на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ към 31.12.2020 г.
 • Приложение № 9: Мерки, свързани с COVID пандемията
 • Приложение № 10: Одитен доклад на Сметната палата № 0400114720 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Столична община за 2020 г.

 

 Отчет за 2020 г.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община

Публикувано на 26.02.2020
Отчет за 01.01. – 31.01.2020 г.
Публикувано на 11.05.2020
Отчет за 01.01. – 31.03.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 29.02.2020 г.
Публикувано на 18.06.2020
Отчет за 01.01. – 30.04.2020 г.
Публикувано на 26.06.2020
Отчет за 01.01. – 31.05.2020 г.
Публикувано на 13.08.2020
Отчет за 01.01. – 30.06.2020 г.
Публикувано на 04.09.2020
Отчет за 01.01. – 31.07.2020 г.
Публикувано на 01.10.2020
Отчет за 01.01. – 31.08.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.09.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 31.10.2020 г.
Публикувано на 13.01.2021
Отчет за 01.01. – 30.11.2020 г.
Публикувано на 17.03.2021
Отчет за 01.01. – 31.12.2020 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 26.02.2020
01.01. – 31.01.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2020 г. – РА
01.01. – 31.01.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2020 г. – Чужди средства

Публикувано на 11.05.2020
01.01. – 31.03.2020  г. – КСФ
01.01. – 31.03.2020 г. – РА
01.01. – 31.03.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.03.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 29.02.2020 г. – КСФ
01.01. – 29.02.2020 г. – РА
01.01. – 29.02.2020 г. – ДЕС
01.01. – 29.02.2020 г. – ДМП
01.01. – 29.02.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 18.06.2020
01.01. – 30.04.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2020 г. – РА
01.01. – 30.04.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 26.06.2020
01.01. – 31.05.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.05.2020 г. – РА
01.01. – 31.05.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.05.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.08.2020
01.01. – 30.06.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.06.2020 г. – РА
01.01. – 30.06.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.06.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.09.2020
01.01. – 31.07.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.07.2020 г. – РА
01.01. – 31.07.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.07.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 01.10.2020
01.01. – 31.08.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.08.2020 г. – РА
01.01. – 31.08.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.08.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.09.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2020 г. – РА
01.01. – 30.09.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 31.10.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2020 г. – РА
01.01. – 31.10.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.01.2021
01.01. – 30.11.2020 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2020 г. – РА
01.01. – 30.11.2020 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2020 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2020 г. – Чужди средства
Публикувано на 17.03.2021
01.01. – 31.12.2020 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2020 г. – РА
01.01. – 31.12.2020 г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2020 г. – ДМП
01.01. – 31.12.2020 г. – Чужди средства

 


СПРАВКА
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
 

Справка по т. 71 от Наредбата за вътрешноградски транспорт през 2020 г.

Справка по т. 71 от Наредбата за междуградски транспорт през 2020 г.

 

Проектобюджет за 2020 г.
 

Публикувано на 09.01.2020 г.
 

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Кани столичната общественост на 16.01.2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” № 33, ет. V (Зала № 5), където ще се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2020 г.

Становища и предложения по Проекта за бюджет за 2020 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 14.01.2020 г. включително.