Визия и стратегия

Image
В последните години, значението на екологичните усилия постепенно се налага като абсолютен приоритет за всички направления на Столична община и днес стратегическите документи, свързани с развитието на град София, включват и изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират устойчиво развитие на околната среда, в това число управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване зелената истема на града и др.

Повече по темата

Image
Заводът за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци, с производство на RDF - гориво на площадка "Садината" е втора фаза на проект "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на общината. С работата на завода се намалява количествата на депонирани отпадъци и това обосновава подхода на изпълнение.