ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ


Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Юг"

Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Север"

 

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗГОТВЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ


Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДГС София
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДЛС Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. на територията на ДГС София
Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. на територията на ДЛС Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2016 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г. на територията на ДГС София
Годишен план за ползване на дървесина за 2015 г. на територията на ДЛС Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2014 г.
Годишен план за ползване на дървесина за 2013 г.

 

ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЕЧ

 

Заповед №СОA18-РД09-106/09.02.2018 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед №СОA17-РД09-359/30.03.2017 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № 47/25.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии

Заповед № СОА17-РД09-442/20.04.2017 г. за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари и наблюдение

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област

Заповед № рд-15-078/23.03.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област, както и за такива, предоставени за стопанисване от ТП ДГС София и Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори" гр. София на територията на ПП "Витоша".