ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ


Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Юг"

Общински горски територии в териториалния обхват на "Държавно горско стопанство София – Север"

 

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЗГОТВЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

 

Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г., на територията на ТП ДЛС-Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г., на територията на ТП ДГС-София
Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. на територията на ТП ДГС – София
Годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. на територията на ТП ДЛС – Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДГС София
Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. на територията на ДЛС Витиня
Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. на територията на ДГС София
Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. на територията на ДЛС Витиня

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на територията на ДГС София и ДЛС Витиня

ПОЗВОЛИТЕЛНИ ЗА СЕЧ

Заповед № 104/05.05.2020 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2020 г.

Заповед № СОA20-РД09-1382/24.02.2020 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № 57/19.04.2019 г. на директора на ОП "Управление на общински земи и гори" за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии за времето до 30.11.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-252/20.02.2019 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни (карта на териториите)

Заповед № СОA18-РД09-106/09.02.2018 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № СОA17-РД09-359/30.03.2017 г. на кмета на Столична община за забрана на паша в горски територии на селскостопански животни

Заповед № 47/25.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в общинските горски територии

Заповед № СОА17-РД09-442/20.04.2017 г. на кмета на Столична община за организиране на доброволни формирования за гасене на горски пожари и наблюдение

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Софийска област

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на Област София за определяне на пожароопасен сезон за горските територии на Област София, както и за такива, предоставени за стопанисване от ТП ДГС София и Общинско предприятие "Управление на общински земи и гори", гр. София, на територията на ПП "Витоша"