Опазването на околната среда и стремежът към непрекъснато подобряване на качеството на отделните компоненти от нея е сред стратегическите цели на Столична община.

Поради своите същностни специфики усилията, насочени към опазването на околната среда в градски условия, се реализират хоризонтално, надхвърляйки тематичния кръг на екологичното направление на Столична община.

В последните години значението на екологичните усилия постепенно се налага като абсолютен приоритет за всички направления на Столична община и днес стратегическите документи, свързани с развитието на град София, включват и изпълнение на конкретни мерки, които да гарантират устойчиво развитие на околната среда, в това число управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух, водите, горите и плановото залесяване, превръщането на парковете в желана зона за отдих, запазване зелената система на града и др.

Резултатите от целенасочената екологосъобразна политика в управлението на Столична община показват постепенно подобрение на отделните елементи на околната среда, като през 2023 г. плановете на екипа на направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община ще продължат да бъдат насочени към управление и стопанисване на природните ресурси, повишаване на информираността на гражданите и бизнеса за нуждата от участие в опазването на околната среда, както и към повишаване на гражданската активност и стимулиране на инциативността и доброволчеството по въпросите, свързани с подобряване качеството на околната среда в Общината.

Сред ключовите прироритети в работата на експертите е реализирането на конкретни мерки за подобряване на елементите на околната среда, повишаване на ефективността от преработката на градския битов и зелен отпадък, постигането на видим напредък при подобряване качеството на зелените площи в столицата, включително и за повишаване на залесяването и облагородяването на пустеещи терени, както и разширяването на диалога и прозрачността при работа с обществеността.
Някои от стратегическите документи в работата на направление „Зелена система, екология и земеползване“ са: