СТАНОВИЩЕ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В СОФИЯ

 

От няколко дни в осем от българските градове, в това число и София, въпросът за замърсяването на въздуха отново се превърна в централна тема, даже на фона на COVID кризата. Появи се публикация „Здравни разходи, обусловени от замърсяването на въздуха в европейските градове и връзката им с транспорта“ с автори Sander de Bruyn и Joukje de Vries, CE Delft, Нидерландия. Целите на представения доклад включват:

 • оценяване на степента на замърсяване на въздуха в различни европейски градове;
 • определяне на здравните рискове и поражения от това;
 • остойностяване на обществените разходи поради преждевременна смърт или за възстановяване на капацитета на засегнатите индивиди.

Определените обществени разходи за София възлизат на 2575.3 млн. евро или по фиксирания курс на Българска народна банка – на почти 5 милиарда и 37 милиона лева.
Изследвания от подобен характер се извършват интензивно в последните 25 – 30 години. Те са полезни с това, че оценяват загубите, произтичащи от замърсяването на въздуха, и с това стимулират управляващите органи да предприемат подходящи мерки и действия (свързани обикновено със значително по-малки разходи в сравнение с причиняваните вреди) за решаване на съществуващите проблеми.

Целия текст можете да видите ТУК.

КОМПОНЕНТ "ВЪЗДУХ"


Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.,
приета с Решение № 204/22.04.2021 г. на Столичния общински съвет

 

Приложение 1. Списък на основни нормативни и методически актове, програми, публикации, документи, проучвания, методики и др., използвани за изготвяне на анализите и Програмата за КАВ

Приложение 2. Нормативна уредба в областта на КАВ и компетенции на местните власти

Приложение 3. Средни концентрации на замърсителите и брой превишения за периода 2014 – 2019 г. по данни от АИС на територията на СО

Приложение 4. Данни от мониторинга на емисиите в АВ на промишлените предприятия на територията на СО за 2018 г., предоставени от РИОСВ – София

Приложение 5. Инвентаризация на емисиите в АВ на промишлените предприятия на територията на СО за 2018 г.

Приложение 6. Площни източници на емисии от битово отопление на територията на Столична община

Приложение 7.  Инвентаризация на емисиите от битово горене в АВ на територията на СО за 2018 г.

Приложение 8. Отчет на научноизследователски проект „Изследване на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици на гр. София (Резюме)

Приложение 9. Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF (трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община)

Приложение 10. Резултати от дисперсионното моделиране на прогнозното въздействие на емисиите за периода на действие на Програмата (2021 – 2026 г.)

Приложение 11. Изпълнение на програмата от мерки към Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г. и допълнението на Програмата

Приложение 12. Изпълнение на ключови инвестиционни мерки за намаляване на замърсяването от транспорта и битовото отопление

Приложение 13. Изразходвани средства за дейност „Машинно миене“ за периода 2017 – 2019 г.

Приложение 14. Мярка „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и NОx от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление“ в Столична община

Приложение 15. План за действие към Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община 2021 – 2026 г.

Дата на публикацията: 05.05.2021 г.


Годишен отчет за 2023 година за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ (Отчетът е одобрен с Решение № 81/11.04.2024 г. на Столичния общински съвет)

 • Отчет за периода 01.10.2023 г. – 31.12.2023 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение 204/22.04.2021 г. на СОС
 • Отчет за периода 01.07.2023 г. – 30.09.2023 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение 204/22.04.2021 г. на СОС
 • ​​​​​Отчет за периода 01.04.2023 г. – 30.06.2023 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение 204/22.04.2021 г. на СОС
 • Отчет за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС

 


Годишен отчет за 2022 година за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ (Отчетът е одобрен с Решение № 602/13.07.2023 г. на Столичния общински съвет

 • Отчет за периода 01.10.2022 г. – 31.12.2022 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС
   
 • Отчет за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС
   
 • Отчет за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС
   
 • Отчет за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС

Годишен отчет за 2021 година за изпълнението на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ (Отчетът е одобрен с Решение № 297/12.05.2022 г. на Столичния общински съвет)

 • Отчет за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС
   
 • Отчет за периода 01.07.2021 г. – 30.09.2021 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС
   
 • Отчет за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. по изпълнение на заложените мерки в „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“, съгласно Решение № 204/22.04.2021 г. на СОС

ПРОЕКТ на Задание за разработване/актуализация на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния  въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г."   (публикувано на 25.09.2018 г., с отразени предложения)

Таблица с предложения от заинтересовани страни (публикувано на 27.08.2018 г.)


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година

Програма за допълнение на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2,5 и ПАВ


Годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г."


Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г."


Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година"


Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Таблица с предложения, получени от граждани, бизнес и НПО – отразени/неотразени

Покана


Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници на емисии на територията на Столична община

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на Столична община


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община 2011 – 2014 година

Анализ и оценка на изпълнението на програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 година