КОМПОНЕНТ "ВЪЗДУХ"


ПРОЕКТ на Задание за разработване/актуализация на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния  въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г." (публикувано на 25.09.2018 г., с отразени предложения).

Таблица с предложения от заинтересовани страни (публикувано на 27.08.2018 г. )Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 - 2020 година"

Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Таблица с предложения, получени от граждани, бизнес и НПО-отразени/неотразени

ПоканаСтратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници на емисии на територията на Столична община

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на Столична община


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община 2011 – 2014 година

Анализ и оценка на изпълнението на програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 година
 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ