План за адаптация към климатичните промени на район „Люлин“ на основата на цифров двойник и природно-базирани решения


План за адаптация към климатичните промени на район „Люлин“ на основата на цифров двойник и природно-базирани решения
​​​​​​

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2023 – 2025 г.


► Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2023-2025 г.

► Решение № 829 на Столичния общински съвет

► Решение № СО-98-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с анализ на съответствието на „Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, 2023 – 2025 г.“ 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2021 – 2030 Г.


✔ План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
✔ Приложение № 1 – Базова инвентаризация на емисиите на парникови газове
✔ Приложение № 2 – Swot анализ по отношение на секторите, включени в базовата инвентаризация 
✔ Приложение № 3 – Обобщение на мерките за смекчаване на климатичните промени
✔ Приложение № 4 – Обобщение на мерките за адаптация към климатичните промени
✔ Приложение № 5 – Обобщение на мерките към Програма за енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 
✔ Приложение № 6 – Оценка на уязвимостта и риска от климатичните промени за Столична община. Анализ за текущото състояние по сектори
✔ Приложение № 7 – Комуникационна стратегия
Решение № 812/16.12.2021 г. на Столичен общински съвет​​​​


Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на мерките и дейностите заложени в ПДУЕК 2021 – 2030

✔ Приложение 1
✔ Приложение 2

 

SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLAN OF SOFIA MUNICIPALITY 2021 – 2030 

 

✔  Sustainable Energy and Climate Action Plan of Sofia Municipality 2021 – 2030 including Energy Efficiency Programme and Long-term Programme to promote the use of renewable energy and bio-fuels
Appendix 1 – Baseline Inventory of the GHG emissions on the territory of Sofia Municipality
Appendix 2 – Swot analysis in relation to the sectors included in the baseline emissions inventory
Appendix 3 – Summary of Climate Change Mitigation Measures
Appendix 4 – Summary of Climate Change Adaptation Measures
✔  Appendix 5 –Summary of measures within the Energy Efficiency Programme and Long-term Programme for the Promotion of Renewable Energy and Bio-fuels
✔  Appendix 6 – Assessment of vulnerability and climate change risks for Sofia Municipality. Analysis of the current situation by sectors
Appendix 7 – Communication Strategy
 

ДОКУМЕНТИ

 

I. План за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община 2012 – 2020 г.

✔ Финален отчет на План за действие за устойчиво енергийно развитие, 2012-2020 г. на Столична община
✔ Финална инвентаризация на емисиите на парникови газове на територията на Столична община за 2020 г.

План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за Столична община за периода 2017 – 2019 г.

  Преписка към Решение на РИОСВ по ПДЕЕ
 ✔ Решение № 392 на Столичния общински съвет
 ✔ План за действие за енергийна ефективност за периода 2017 – 2019 г.
 ✔ Отчет към 06.2018 г.
 ✔ Отчет на ПДЕЕ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г.

 ✔ Преписка относно Решение на РИОСВ за ПНИЕВИБ
 ✔ Решение № 393 на Столичния общински съвет
 ✔ ПНИЕВИБ за периода 2017 – 2019 г.
 ✔ Отчет към 06.2018 г.
 ✔ Отчет на ПНИЕВИБ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 2022 г.


II. Стратегия за адаптация към климатичните промени

1. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

2. Инвентаризации на емисиите на CO2

✔ Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2007 и 2011
 Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2015  

3. План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019 – 2025

✔ Отчет към 31.08.2021 г.

4. Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на Екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., приета от РИОСВ – София


 

ОТЧЕТИ  КЪМ  АГЕНЦИЯ  ЗА  УСТОЙЧИВО  ЕНЕРГИЙНО  РАЗВИТИЕ


✔ 
Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2022 г.
✔ Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2021 г.
✔ Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2020 г.
✔ Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2019 г.
Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Столична община за 2018 г.


Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2023 г.
Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2022 г.
✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2021 г. 
 Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2020 г. 
✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2019 г.
 Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2018 г.
 Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2017 г.
 Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2016 г.

 

ПРОЕКТИ  И  ИНИЦИАТИВИ


План за действие за „Зелен град“ на София

✔ Концепция
     
Рамкова програма за „Зелени градове“ на ЕБВР
      Какво означава "зелен град"?
      Цели и обхват
      Проектен подход

✔ Събития/Новини

✔ Напредък


Споразумение на кметовете за климата и енергията