ДОКУМЕНТИ


I. План за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община 2012 – 2020

План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за Столична община за периода 2017 – 2019 г.

  ✔ Преписка към Решение на РИОСВ по ПДЕЕ
  ✔ Решение 392 на Столичния общински съвет
  ✔ План за действие за енергийна ефективност за периода 2017 – 2019 г.
  ✔ Отчет към 06.2018 г.
  ✔ Отчет на ПДЕЕ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.
 

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г.

  ✔ Преписка относно Решение на РИОСВ за ПНИЕВИБ
  ✔ Решение 393 на Столичния общински съвет
  ✔ ПНИЕВИБ за периода 2017 – 2019 г.
  ✔ Отчет към 06.2018 г.
  ✔ Отчет на ПНИЕВИБ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.


II. Стратегия за адаптация към климатичните промени

1. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

2. Инвентаризации на емисиите на CO2

  ✔ Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2007 и 2011
  ✔ Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2015
  ✔ План за действие (в процес на разработка)

3. Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

  ✔ Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., приета от РИОСВ – София


 

ОТЧЕТИ  КЪМ  АГЕНЦИЯ  ЗА  УСТОЙЧИВО  ЕНЕРГИЙНО  РАЗВИТИЕ

 ✔ Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Столична община за 2018 г.

  ✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2018 г.
  ✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2017 г.
  ✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2016 г.


 

ПРОЕКТИ  И  ИНИЦИАТИВИ


План за действие за „Зелен град“ на София

  ✔ Концепция
      Рамкова програма за „зелени градове“ на ЕБВР
      Какво означава "Зелен град"?
      Цели и обхват
      Проектен подход

  ✔ Събития/Новини

  ✔ Напредък


Споразумение на кметовете за климата и енергията


 

КОНТАКТИ НА ОТДЕЛ "КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ"

 

Име Позиция E-mail
1. инж. Антония Новакова Началник отдел a.novakova@sofia.bg
2. Елза Коцева Главен експерт e.kotseva@sofia.bg
3. Миля Димитрова Главен експерт m.dimitrova@sofia.bg
4. инж. Евгени Атанасов  Старши експерт e.atanasov@sofia.bg
5. Анита Паскалева Старши експерт a.paskaleva@sofia.bg