ДОКУМЕНТИ


I. План за действие за устойчиво енергийно развитие (ПДУЕР) на Столична община 2012 – 2020 г.

План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за Столична община за периода 2017 – 2019 г.

 ✔ Преписка към Решение на РИОСВ по ПДЕЕ
 ✔ Решение № 392 на Столичния общински съвет
 ✔ План за действие за енергийна ефективност за периода 2017 – 2019 г.
 ✔ Отчет към 06.2018 г.
 ✔ Отчет на ПДЕЕ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.
 
 

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2017 – 2019 г.

 ✔ Преписка относно Решение на РИОСВ за ПНИЕВИБ
 ✔ Решение № 393 на Столичния общински съвет
 ✔ ПНИЕВИБ за периода 2017 – 2019 г.
 ✔ Отчет към 06.2018 г.
 ✔ Отчет на ПНИЕВИБ 2017 – 2019 г. за периода 01.01.2017 – 30.06.2018 г.

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  енергийни източници и биогорива на Столична община 2020 – 2022 г.


II. Стратегия за адаптация към климатичните промени

1. Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

2. Инвентаризации на емисиите на CO2

✔ Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2007 и 2011
✔ Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент за 2015
  

3. План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019 – 2025

    Отчет към 31.08.2021 г.

4. Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

Обобщена справка с анализ към Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-5-ЕО/2019 г., приета от РИОСВ – София


 

ОТЧЕТИ  КЪМ  АГЕНЦИЯ  ЗА  УСТОЙЧИВО  ЕНЕРГИЙНО  РАЗВИТИЕ


✔ Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2020 г.

 Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Столична община за 2019 г.

Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Столична община за 2018 г.

✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2020 г. 

✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2019 г.

✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2018 г.

✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2017 г.

✔ Годишен отчет за изпълнение на програмите по ЕЕ и за управлението на ЕЕ на територията на Столична община за 2016 г.
 

ПРОЕКТИ  И  ИНИЦИАТИВИ


План за действие за „Зелен град“ на София

✔ Концепция
     
Рамкова програма за „зелени градове“ на ЕБВР
      Какво означава "зелен град"?
      Цели и обхват
      Проектен подход

 Събития/Новини

✔ Напредък


Споразумение на кметовете за климата и енергията