РЕШЕНИЕ № 17/07.03.2024 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 17 по Протокол № 5, т. 6 от 07.03.2024 г. на Столичния общински съвет за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Годишен план за паша за стопанската година 2024 – 2025 г.
Приложение № 2-А: Район "Панчарево"
Приложение № 2-Б: Район "Кремиковци"
Приложение № 2-В: Район "Нови Искър"
Приложение № 2-Г: Район "Банкя"
Приложение № 2-Д: Район "Овча купел"
Приложение № 2-Е: Район "Сердика"
Приложение № 2-Ж: Район "Витоша"
Приложение № 2-З: Район "Младост"
Приложение № 2-И: Район "Искър"
Приложение № 2-Й: Район "Надежда"

 

РЕШЕНИЕ № 603/13.07.2023 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 603 по Протокол № 80, т. 4 от 13.07.2023 г. на Столичния общински съвет за приемане на ПРОГРАМА за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие на Столична община

 

РЕШЕНИЕ № 127/23.02.2023 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 127 по Протокол № 71, т. 14 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Годишен план за паша за стопанската година 2023 – 2024
Приложение № 2-А: Район "Панчарево"
Приложение № 2-Б: Район "Кремиковци"
Приложение № 2-В: Район "Нови Искър"
Приложение № 2-Г: Район "Банкя"
Приложение № 2-Д: Район "Овча купел"
Приложение № 2-Е: Район "Сердика"
Приложение № 2-Ж: Район "Витоша"
Приложение № 2-З: Район "Младост"
Приложение № 2-И: Район "Искър"

 

 РЕШЕНИЕ № 102/02.03.2022 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 102 по Протокол № 48/24.02.2022 г., т. 3, обявено на 02.03.2022 г. от Столичния общински съвет, за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Годишен план за паша за стопанската година 2022 – 2023 
Приложение № 2-А: Район "Панчарево"
Приложение № 2-Б: Район "Кремиковци"
Приложение № 2-В: Район "Нови Искър" 
Приложение № 2-Г: Район "Банкя"
Приложение № 2-Д: Район "Овча купел"
Приложение № 2-Е: Район "Сердика"
Приложение № 2-Ж: Район "Витоша"
Приложение № 2-З: Район "Младост"
Приложение № 2-И: Район "Искър"

 

РЕШЕНИЕ № 112/25.02.2021 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 112 по Протокол № 29, т. 6 от 25.02.2021 г. на Столичния общински съвет за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 към Решение № 112 от 25.02.21 г.
Приложение № 2-А
Приложение № 2-Б
Приложение № 2-В
Приложение № 2-Г
Приложение № 2-Д
Приложение № 2-Е
Приложение № 2-Ж
Приложение № 2-З
Приложение № 2-И
Приложение № 2-Й
Приложение № 2-К

 

 РЕШЕНИЕ № 88/12.03.2020 Г. НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


РЕШЕНИЕ № 88 по Протокол № 10, точка 8 от 12.03.2020 г. на Столичния общински съвет за предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1
Приложение № 2-А
Приложение № 2-Б
Приложение № 2-В
Приложение № 2-Г
Приложение № 2-Д
Приложение № 2-Е
Приложение № 2-Ж
Приложение № 2-З
Приложение № 2-И
Приложение № 2-Й

 

 ОБЯВИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ И КАРТИ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ЗЕМЛИЩА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Обява от ОСЗ "Западна"
Обява от ОСЗ "Източна"
Обява от ОСЗ "Северна"

 

 ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД – 2019 ГОДИНА


Годишен план за паша за стопанската 2019 – 2020 година

Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, които да бъдат предоставени за общо и индивидуално ползване на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните на територията на:

Район "Панчарево"
Район "Нови Искър"
Район "Кремиковци"
Район "Банкя"
Район "Овча купел"
Район "Надежда"
Район "Витоша"
Район "Връбница"
Район "Младост"
Район "Искър"
Район "Сердика"

Списъци с данни за земеделските стопапани или техни сдружения и отглежданите от тях пасищни селскостопански животни
 

ПРОТОКОЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Протокол за допълнително разпределение на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване за пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Столична община – 2019 г.

Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на Столична община – 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Нови Искър" – 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Овча купел"– 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Надежда" – 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Кремиковци" – 2018 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици и ползватели на животновъдни обекти на територията на район "Панчарево" – 2018 г.