Кампанията по Пролетно почистване на София е ежегодна и се провежда всяка година през месец април.


През 2018 г. са отчетени високи резултати, както по отношение на участието на гражданите и фирмите в Пролетното почистване, така и в обема на извършените дейности.


13 920  доброволци: граждани, фирми, ведомства, учреждения, търговски дружества, неправителствени организации, клубове и др.

87 спонсори

6 266, 093  т. извозени едрогабаритни отпадъци

677, 140 т. извозени отпадъци от нерегламентирани сметища

44 почистени нерегламентирани сметища

10 т - събран текстил от домакинствата, чрез стационарни и  мобилен пункт (събирането продължава)

7 000 броя стари гуми от домакинствата (събирането продължава)

2 918,180  дка - почистени  междублокови пространства, градинки, детски площадки, училища, детски заведения      

5 435  броя засадена растителност, като продължава засаждането

303 броя възстановени и боядисани  пейки и съоръжения