Тема: Приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива“ на Столична община за период 2023 – 2025 г.

Дата на откриване: 09.08.2023

Дата на приключване: 07.09.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община

Лице за контакти: Анна Ангелова – старши експерт в отдел „Климат и енергия“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ на СО


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Дата на откриване: 23.06.2023

Дата на приключване: 24.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: арх. Ивайло Петков – общински съветник и инж. Ангел Джоргов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Георги Стоянов – старши юрисконсулт в дирекция „Секретарит на СОС“


Тема: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

Дата на откриване: 21.06.2023

Дата на приключване: 20.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева, заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Теменужка Стоянова, Андриана Лазарова, Светла Балабанова – дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“


Тема: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

Дата на откриване: 10.05.2023

Дата на приключване: 09.06.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Лорита Радева, Ивайло Петков, Симеон Колев, Анна Стойкова – общински съветници; арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столичната община

Лице за контакти: Александър Кузманов – младши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“


Тема: Програма на Столична община за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите с План за действие

Дата на откриване: 09.02.2023

Дата на приключване: 10.03.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване“

Лице за контакти: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“


— 5 Елементи на страница
Показване на 1 - 5 от 27 резултата.