ДРУГИ ПРОГРАМИ

Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община

11.08.2022

Изграждане на детска площадка на територията на ОП „Зоологическа градина – София“

11.08.2022

Изграждане на основно училище в УПИ I от кв. 20, "Студентски град", район „Студентски“

11.08.2022

Изграждане на основно училище в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

11.08.2022

Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София

11.08.2022

Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

11.08.2022

Основен ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 175

11.08.2022

Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Столична община

11.08.2022

Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

11.08.2022

Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“

11.08.2022

Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

11.08.2022

Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците

11.08.2022