ДРУГИ ПРОГРАМИ

Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община

11.08.2022

Изграждане на детска площадка на територията на ОП „Зоологическа градина – София“

11.08.2022

Изграждане на основно училище в УПИ I от кв. 20, "Студентски град", район „Студентски“

11.08.2022

Изграждане на основно училище в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

11.08.2022

Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София

11.08.2022

Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

11.08.2022

Основен ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина”, район „Илинден”, ул. „Пиротска” № 175

11.08.2022

Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Столична община

11.08.2022

Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

11.08.2022

Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“

11.08.2022