Изграждане на основно училище в УПИ I от кв. 20, "Студентски град", район „Студентски“

Име на проекта: „Изграждане на основно училище в УПИ I от кв. 20, "Студентски град", район „Студентски“

Програма: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Стойност: 6 450 000 лева

БФП: 5 000 000 лв.

Съфинансиране: 1 450 000 лева

Цел: Осигуряване на равнопоставени условия и достъп до образование за всички деца от район "Студентски" и създаване на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим, повишаване качеството на образование и намаляване на недостига на места в училищата на територията на район "Студентски".

Период на изпълнение: 2020 – 2022 г.

Кратко описание: Проектното предложение предвижда изграждане на сграда за основно училище със застроена площ около 1 100 кв. м и разгъната застроена площ около 3 400 кв. м с минимален капацитет за 16 класни стаи и многофункционална зона.

11.08.2022