Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община


Наименование на проекта: BGENERGY Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци”, Столична община

Програма: „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. (ФМ на ЕИП)

Стойност: 594 341,64 лв.

БФП: 594 341,64 лв.

Съфинансиране: 100 % БФП

Цел: Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници чрез реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане, чрез използване на геотермална енергия в сгради на държавната и общинската администрация, които не се ползват за изпълнение на икономическа дейност.

Период на изпълнение: 18 месеца (10.03.2022 – 10.09.2023)

Кратко описание: Проектът предвижда изграждане на геотермални инсталации и реконструкция на вътрешно-отоплителни такива в сградите на две детски градини на територията на Столична община, р-н Кремиковци, както следва:

1.За ДГ № 94 „Детски свят”, гр. Бухово:

  • Изграждане на термопомпена инсталация от типа „земя – вода”, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопана в двора на детското заведение серпентина;
  • Реконструкция на вътрешно-отоплителната инсталация;
  • Доставка и монтаж на високоселективни слънчеви колектори за битово-горещо водоснабдяване;

2.За ДГ № 58 „Слънчево утро”, кв. Челопечене:

  • Изграждане на термопомпена инсталация от типа „земя – вода”, оползотворяваща топлината от земните недра чрез вкопана в двора на детското заведение серпентина;
  • Реконструкция на вътрешно-отоплителната инсталация и инсталиране на вентилаторни конвектори за високостенен монтаж.

Реализираният пакет от мерки ще допринесе за постигането на следните дългосрочни икономически ползи за местната общност и региона:

  • Общо очаквано производство от геотермална енергия за 2-те детски заведения – 240,761 MWh/y;
  • Общо прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 в тонове CO2 екв. (ВЕИ) за 2-те детски заведения – 289,33 t СО2;
  • Обща инсталирана мощност за производство на енергия от геотермална енергия в 2-те детски заведения – 0,28 MW;

Предвидените в проекта дейности ще осигурят комфорт на обитание през отоплителния сезон, съответстващ на съвременните стандарти и ще доведат до реални икономии на енергия и удължаване периода на експлоатация на отоплителната система.

Проектът включва и изграждането на партньорство между Столична община и частното дружество „Веркис Консултинг Енжиниърс", Исландия, за обменен на експертен опит, знания и добри практики за в сферата на енергията от възобновяеми източници и ниско въглеродната икономика, чрез планирани работни срещи и съвместни мероприятия.
11.08.2022