Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София


Име на проекта: Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в София

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Обща стойност на проекта: 977 488,57 лв.

БФП: 977 488,57 лв.

Период на изпълнение: 19.4.2022 г. – 30.4.2024 г.

Кратко описание и цел на проекта: Проектът цели създаване на три центъра/комплекс от услуги (хъба), в Район „Люлин“ (кв. „Филиповци“), Район „Красна поляна“ (кв. „Факултета“) и Район „Слатина“ (кв. „Христо Ботев“) предоставящи функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители, в това число: предоставяне на подкрепа за деца в ранна детска възраст и подкрепа за достъп до образование, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца от уязвими групи; ангажиране и активиране на семействата и общността за осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст чрез множество последователни интервенции; формиране на родителски умения,  здравна грижа, социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на децата.

Очаква се проектът да осигури  комплекс от функционално свързани услуги за повишаване качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности.
11.08.2022