Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България


Име на проекта: Предефиниран проект № 3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/2014-2021 г.

Стойност: 5 448 362,64 лв.

БФП: 539 809,08 лв.

Съфинансиране: 0,00 лв.

Цел: Основната цел на проекта е подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. На основата на поредица от обучения и учебни пътувания до страната донор, проектът ще подкрепи местните власти да оценят стратегическите си планове и програми, както и вече изпълнените действия за климата, като ги подпомогне да направят нова стратегическа стъпка към прилагане на най-съвременните знания и опит в сферата на климатичните действия за градско планиране и развитие. Планираните дейности допринасят директно за Резултат 4 на Програмата – Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени.

Основните очаквани резултати от изпълнението на дейностите са: повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени в т.ч.: подобряване капацитета за планиране, мониторинг и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към имението на климата; оценени стратегически планове и програми на общините и идентифицирани пропуски и необходими действия в осемте общини; приложени иновативни (пилотни) мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в градското планиране и двустранно сътрудничество, изразяващо се в подобрено сътрудничество между организации от държавите донори и държавата бенефициент в рамките на програмата.

Период на изпълнение: 46 месеца, считано от 03.02.2021 г. до 30.04.2024 г.

Кратко описание: „Предефиниран проект № 3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по Резултат 4: „Повишаване възможностите на местните общини да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени“, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. се изпълнява от НДЕФ в партньорство с 8 български общини – София, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе, Стара Загора, Сливен и Норвежко сдружение на местните и регионални власти (Norwegian Association of Local and Regional governments). Българските общини са идентифицирани в процеса на разработване на Националната стратегия за адаптация към изменението на климата във връзка с тяхната уязвимост от ефекта на градските топлинни острови, рискове свързани с природни бедствия, или съчетание между високи температури и суша.

11.08.2022