Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Столична община


Проект: Подпомагане на образователния процес на деца и младежи, настанени в социални услуги на територията на Столична община

Програма: по Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Стойност: 75 850,00 лв.

БФП: 100% грант

Кратко описание: Проектът включва осигуряване на по-добри условия за дистанционно обучение на 155 деца настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и преходни жилища, които се управляват от СО, чрез закупуването на 23 бр. компютърни конфигурации, 15 бр. преносими компютри, 18 бр. мултифункционални устройства, 137 бр. таблети и 15 бр. рутери.
11.08.2022