Изграждане на основно училище в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“


Име на проекта: Изграждане на основно училище в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, район „Витоша“

Програма: Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Стойност: 8 500 000 лева

БФП: 5 000 000 лв.

Съфинансиране: 3 500 000 лева

Цел: Създаване на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим с цел повишаване качеството на образование и осигуряване на равнопоставени условия и достъп до образование за учениците на територията на район „Витоша“.

Период на изпълнение: 2020 - 2022 г.

Кратко описание: Проектното предложение предвижда изграждане на сграда за основно училище с минимален капацитет за 21 паралелки и мултифункционална зала, наименувана „Дом на българите живеещи в чужбина „Родна стряха“.  Площта на застроената сграда ще бъде около 900 кв.м. Предвижда се изграждане на самостоятелна сграда, в която ще се разположат помещения за учебно-възпитателна работа,  многофункционална зона и мултифункционална зала.
11.08.2022