Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

Име на проекта: „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/2014-2021 г.

Стойност: 391 160 лева

БФП: 391 160 лева

Съфинансиране: 00,00 лева

Цел: Проект „Утвърждаване на „ОКИ Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ цели надграждане на усилията, положени до настоящия момент за трансформацията на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в интердисциплинарна платформа за съвременни изкуства, която да даде нов тласък на културния живот на столицата. В продължение на няколко години бяха изградени необходимите условия за функционирането на общинския културен институт като в обозрим срок се очаква стартирането на дейностите по реконструкция на сградата в унисон със Стратегията за развитие на културата в София до 2023, която извежда необходимостта от изграждането на поне един независим арт център, който да подпомага развитието на съвременните изкуства, артисти и публики.

Период на изпълнение: 10.12.2021 г. – 10.12.2023 г.

Кратко описание: С настоящия проект ще бъде изградена разпознаваема идентичност на ОКИ „Топлоцентрала“, което би се превърнало в гарант за устойчивото й съществуване във времето и плътността на присъствието й, както в регионален, така и в международен план. Проектът ще се осъществява в партньорство с норвежки партньор – „TOU, Stavanger“  и „Асоциация за свободен театър – Сдружение на свободно практикуващите професионални театрални групи“. 
11.08.2022