Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците


Име на проекта: Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/2014-2021 г.

Стойност: 781 176,26 лева

БФП: 577 342,10 лева

Съфинансиране: 190 080,00 лева

Цел: Основната цел на проекта е създаване на 3 схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от храни и излезли от употреба автомобилни гуми.

Период на изпълнение: 13.12.2021 г. – 13.12.2023 г.

Кратко описание: С настоящия проект ще бъде създадена интегрирана информационна система за разделно събиране и рециклиране до 90 % на хранителните отпадъци в кв. Вердикал, гр. Банкя, кв. Симеоново и кв. Драгалевци, Район Витоша. Проектът предвижда създаване на система за разделно събиране на ИУГ, която ще увеличи дела на рециклираният отпадък от гуми на територията на Столична община до 40%.

11.08.2022