Бюджет за 2023 г.


(Приет с Решение № 814 от 14.09.2023 г. на Столичен общински съвет. Решението е обявено на 18.09.2023 г.)

Публикувано на 20.09.2023 г.

  1. Приходи на Столична община (Приложение № 1)
  2. Разходи по Сборния бюджет на Столична община (Приложение № 2)
  3. Бюджет на общинските предприятия (Приложение № 3)
  4. Капиталова програма за 2023 г. (Приложение № 4)
  5. Индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със средства от Европейския съюз (Приложение № 5)
  6. Справка по чл. 39 от Закона за публичните финанси и чл. 11 на Закона за общинския дълг (Приложение № 6)


РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане
на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г.
и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 29.08.2023 г. (вторник) в сградата на Столична община – ул. „Московска” № 33, ет. V (зала № 5), както следва:

  1. Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. – от 14.00 ч.
  2. Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г. – от 16.00 ч.

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 2022 г. и Проектът за бюджет на Столична община за 2023 г. се публикуват на интернет страницата на Столична община на 21.08.2023 г. 

Становища, предложения, коментари и въпроси по отчета и проекта за бюджет могат да се представят предварително писмено чрез деловодството на Столична община, както и на електронна поща obshtestveno_obsazhdane@sofia.bg в срок до 2 дни преди обсъждането. Материали относно отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 година:


 Материали относно проекта за бюджет на Столична община за 2023 година:

 

 Отчети за 2023  г.

 

Месечни отчети за касовото изпълнение на Бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Столична община 

Публикувано на 02.03.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.01.2023 г.
Публикувано на 11.04.2023 г.
Отчет за 01.01. – 28.02.2023 г.
Публикувано на 25.05.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.03.2023 г.
Публикувано на 25.05.2023 г.
Отчет за 01.01. – 30.04.2023 г.
Публикувано на 05.07.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.05.2023 г.
Публикувано на 09.08.2023 г.
Отчет за 01.01. – 30.06.2023 г.
Публикувано на 24.08.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.07.2023 г.
Публикувано на 29.09.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.08.2023 г.
Публикувано на 22.11.2023 г.
Отчет за 01.01. – 30.09.2023 г.
Публикувано на 22.11.2023 г.
Отчет за 01.01. – 31.10.2023 г.
Публикувано на 04.01.2024 г.
Отчет за 01.01. – 30.11.2023 г.
Публикувано на 13.03.2024 г.
Отчет за 01.01. – 31.12.2023 г.

 

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз и за сметките за чужди средства

Публикувано на 02.03.2023 г.
01.01. – 31.01.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.01.2023 г. – РА
01.01. – 31.01.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.01.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.01.2023 г. – Чужди средства

Публикувано на 11.04.2023 г.
01.01. – 28.02.2023 г. – КСФ
01.01. – 28.02.2023 г. – РА
01.01. – 28.02.2023 г. – ДЕС
01.01. – 28.02.2023 г. – ДМП
01.01. – 28.02.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 25.05.2023 г.
01.01. – 31.03.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.03.2023 г. – РА
01.01. – 31.03.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.03.2023 г.– ДМП
01.01. – 31.03.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 25.05.2023 г.
01.01. – 30.04.2023 г. – КСФ
01.01. – 30.04.2023 г. – РА
01.01. – 30.04.2023 г. – ДЕС
01.01. – 30.04.2023 г. – ДМП
01.01. – 30.04.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 05.07.2023 г.
01.01. – 31.05.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.05.2023 г. – РА
01.01. – 31.05.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.05.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.05.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 09.08.2023 г.
01.01. – 30.06.2023 г. – КСФ
01.01. – 30.06.2023 г. – РА
01.01. – 30.06.2023 г. – ДЕС
01.01. – 30.06.2023 г. – ДМП
01.01. – 30.06.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 24.08.2023 г.
01.01. – 31.07.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.07.2023 г. – РА
01.01. – 31.07.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.07.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.07.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 29.09.2023 г.
01.01. – 31.08.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.08.2023 г. – РА
01.01. – 31.08.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.08.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.08.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 22.11.2023 г.
01.01. – 30.09.2023 г. – КСФ
01.01. – 30.09.2023 г. – РА
01.01. – 30.09.2023 г. – ДЕС
01.01. – 30.09.2023 г. – ДМП
01.01. – 30.09.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 22.11.2023 г.
01.01. – 31.10.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.10.2023 г. – РА
01.01. – 31.10.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.10.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.10.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 04.01.2024 г.
01.01. – 30.11.2023 г. – КСФ
01.01. – 30.11.2023 г. – РА
01.01. – 30.11.2023 г. – ДЕС
01.01. – 30.11.2023 г. – ДМП
01.01. – 30.11.2023 г. – Чужди средства
Публикувано на 13.03.2024 г.
01.01. – 31.12.2023 г. – КСФ
01.01. – 31.12.2023 г. – РА
01.01. – 31.12.2023 г. – ДЕС
01.01. – 31.12.2023 г. – ДМП
01.01. – 31.12.2023 г. – Чужди средства


Oтчети за финансиране на капиталовите разходи

Данните се публикуват в изпълнение на изискванията на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година.


СПРАВКА
по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите