ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013

Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма

Цел на проекта: Доразвиване на сътрудничеството между Столична община и община Атина, чрез обмен на добри практики и създаване на модели за разрешаване на общи проблеми в областта на...

Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница”

Цел на проекта: Създаване на модерна социална инфраструктура за хора в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, предпоставки за...

"Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”

Цел на проекта: Подобряване на физическата и жизнената среда на град София чрез обновяване, възстановяване и модернизация на парковата площ, тротоарите и велоалеите, обновяване на каскадите и...