Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони "Илинден", "Студентски", "Красно село", 'Връбница", "Искър", "Нови Искър", "Възраждане", "Слатина", "Кремиковци" на Столична община

Цел на проекта:
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура.

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са реализирани дейности за енергийно обновяване на девет училища на територията на райони "Илинден", "Студентски", "Красно село", "Връбница", "Искър", "Нови Искър", "Възраждане", "Слатина", "Кремиковци" на Столична община.
Въведени са мерки за енергийна ефективност, които включват: подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в това число външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Енергийно обновени са:

  • 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, район „Възраждане”
  • 74 СОУ „Гоце Делчев”, район „Връбница”
  • 55 СОУ, район „Студентски”
  • 156 ОУ „Васил Левски”, район „Кремиковци”
  • 138 СОУ „Проф. В. Златарски”, район „Слатина”
  • 45 ОУ „К. Величков”, район „Илинден”
  • 108 СОУ „Никола Беловеждов”, район „Искър”
  • 19 СОУ „Елин Пелин”, район „Красно село”
  • 170 СОУ „Васил Левски”, район „Нови Искър”.

Стойност: 5 646 820 лв. (БФП: 2 991 905 лв.,собствено финансиране:  2 654 915 лв.)

Период на изпълнение: декември 2010 – декември 2012 г.

Брошура

20.04.2017