Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община

Цел на проекта:
Осигуряване на модерна социална инфраструктура, която:

  • създава адекватни предпоставки за изграждане на нов вид резидентни услуги за деца и младежи, заменящи институционалната грижа;
  • осигурява качество на живот на деца и младежи с увреждания, гарантиращо пълноценно развитие и социално включване, чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа;
  • съответства на тенденциите за бъдещо развитие и потребности на населението.

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са изградени и обзаведени тринадесет центъра за настаняване от семеен тип и три защитени жилища в осем столични района: „Красна поляна”, „Овча купел”, „Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика” и  „Връбница”.
За нуждите на бъдещите ползватели е осигурено допълнително специализирано оборудване.
Проектът създаде възможност за нов модел резидентни услуги за деца и младежи в риск, заменящ институционалната грижа и осигуряващ предпоставка за извеждането им от специализираните институции.

Стойност: 8 582 259 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение: февруари 2012 г. – април 2015 г.

20.04.2017