Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница”

Цел на проекта:
Създаване на модерна социална инфраструктура за хора в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, предпоставки за пространствена интеграция, социално приобщаване и мотивация за активното им включване в обществения живот.

Изпълнени дейности:

  • Дострояване блок 959, р-н „Люлин“;
  • Строителство на 4 етажна жилищна сграда в р-н „Връбница“;
  • Доставка и монтаж на обзавеждане;
  • Облагородяване на околното пространство.

В резултат от реализацията на проекта са осигурени 71 социални жилища за настаняване на хора в неравностойно положение – семейства с дете/ца с влошено здраве и увреждания, лица, напускащи специализирани институции или целеви жилища, самотни родители.

Стойност: 4 326 989лв. (БФП:3 101 868 лв., собствено финансиране: 1 225 120лв.)

Период на изпълнение: септември 2015 – юли 2016

21.04.2017