„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти

08.06.2021

Район „Лозенец“ oткрива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“

07.06.2021

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

02.06.2021

„Егида – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

02.06.2021

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 01.06.2021 г. до 16.06.2021 г., на определения в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-463/14.04.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на терени и помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“

01.06.2021

Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост: гр. София, район „Надежда“

31.05.2021

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение заедно с прилежащи ид. части – за кметство, поща и магазини, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36“

25.05.2021

Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги

21.05.2021

Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 21.05.2021 г. до 07.06.2021 г., крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“

21.05.2021

Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети, находящи се в с. Негован, с. Световрачене, с. Подгумер и с. Кубратово“

20.05.2021