Район "Панчарево" обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Столична община – район "Панчарево" на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл. 14, ал. 7, във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на влязло в сила Решение № 165 по Протокол № 30, т. 34 от 18.03.2021 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД98-24/12.04.2021 г. на кмета на Столична община обявява провеждането на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 6289/13.03.2017 г. на кмета на район "Панчарево", вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 20963/25.05.2017 г., Акт № 26, том LXX, дело № 22296, имотна партида 477493, находящ се в СО – район "Панчарево", с. Казичене, ул. "Цар Борис III" № 54, представляваща самостоятелен обект 35239.6107.539.1.11 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет точка едно точка едно едно), с площ 20,03 (двадесет цяло и три стотни) кв. м, на втори етаж в административната сграда на кметство с. Казичене с идентификатор 35239.6107.539.1 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6107.539 (три пет две три девет точка шест едно нула седем точка пет три девет) по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-77/21.10.2010 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ V – за поща, кметство и трафопост от кв. 38 по ПУП на с. Казичене, със специфично конкурсно условие: за разполагане на техническа апаратура за интернет услуги.

I. Начална месечна конкурсна наемна цена
Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община е 128,00 (сто двадесет и осем) лева без ДДС.

II. Гаранция за участие: 100 (сто) лв.

III. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 часа на 25.05.2021 г. до 17:00 часа на 29.06.2021 г. в административната сграда на СО – район "Панчарево", с адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230 на Каса „Приходи”.

IV. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа на 29.06.2021 г. в деловодството на СО – район "Панчарево", на адрес: с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" № 230.

V. Конкурсът   ще   се   проведе на 30.06.2021 г. от 11:00 ч.  в сградата   на   район  "Панчарево" с административен адрес: с. Панчарево, ул. ”Самоковско шосе” № 230.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде удължен с 15 дни.

VI. Цена на конкурсната документация: 50,00 лв. (петдесет лева) с включен ДДС.

VII. Адрес и телефон на организатора: с. Панчарево, 1137, ул. "Самоковско шосе" № 230, телефони за контакти 02 9760 548 и 02 9760 531, e-mail: info@pancharevo.org
21.05.2021