Район „Надежда“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост: гр. София, район „Надежда“

Столична община – район „Надежда“ – обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 34 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на територията на СО, на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 31 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. З от ЗОС, чл. 19 ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредбата за общинската собственост, във връзка със Заповед № СОА21-РД09-694/12.05.2021 г., на кмета на Столична община и чл. 46, ал. 1, т. 3 и т. 12 от ЗМСМА.

1. Предмет на конкурса: Отдаване под наем за срок до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие, но не повече от 5 (пет) години, на свободен нежилищен имот (терен) – частна общинска собственост: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда“  –2 част, ул. „Кирил Дрангов“ № 83, представляващ: Незастроен поземлен имот (терен) с идентификатор: 68134.1383.2126, АОС №2565/12.01.2016 г. с площ 273 кв. м, специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност.

2. Началната конкурсна наемна цена е 300,00 (триста) лв. без ДДС и е определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община.

3. Място за закупуване на конкурсните документите – сградата на СО – район „Надежда", гр. София, ул. ’’Кирил Дрангов” № 55, етаж 1., стая 101, от 08:30 часа до 17:00 часа от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г. (включително).

4. Конкурсните документи се подават в сградата на СО – район „Надежда“, ул. „Кирил Дрангов“ 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване от 08:30 часа до 17:00 часа от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г. (включително).

5. Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

6. Гаранция за участие в конкурса – 100,00 (сто) лева.

7. Обявата за конкурса е публикувана в електронната страница на СО, сайта на район „Надежда” и един национален ежедневник и е обявена на информационното табло в сградата на район "Надежда".

8. Оглед на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

9. Конкурсът ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10:00ч. в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. "Кирил Драгов" № 55, етаж 3, заседателна зала.

10. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 (петнадесет) дни.

За информация: 024951139, 60 – РКТД.


 

31.05.2021