Район „Лозенец“ oткрива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Район „Лозенец“ – Столична община

 

1. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част  от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект – павилион за търговия,  площ от 3 кв. м., типов проект по одобрена схема № 12 от гл. архитект на СО, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“. Конкурсът се провежда по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на СО.

2. Начална месечна конкурсна цена – 83,01 лв. без ДДС.

3. Място за закупуване на конкурсната документация: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2, деловодство от 8,30 – 17:00 ч. до 14.07.2021 г. (вкл.)

4. Цена на конкурсната документация – 60 лв.

5. Гаранция за участие в конкурса – 100 лв.

6. Конкурсните документи се подават в сградата на район „Лозенец“, ет. 2, деловодство до 17:00 ч. на 14.07.2021 г.

7. Конкурсът ще се проведе на 15.07.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на район „Лозенец“, ет. 7, зала 71.

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

За информация: тел. 02 865 94 36.

07.06.2021