Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение заедно с прилежащи ид. части – за кметство, поща и магазини, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36“

 

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед № СОА21-РД98-23/12.04.2021 г. на кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1, чл. 31 и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение, с площ от 20,50 кв. м, заедно с 13,60 кв. м прилежащи ид. части, разположено на трети етаж в триетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 65601.5479.270.1,  със застроена площ от 259,00 кв. м, при съседи: 65601.5479.270, 65601.5479.270.2, 65601.5479.270.3, 65601.5479.571, актувана с АПОС № 3813/14.02.2014 г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията, вх. рег. № 14073/28.03.2014 г., том XXXII, № 119, имотни партиди 310950, 310951, построена върху поземлен имот с идентификатор 65601.5479.270, с площ от 1087 кв. м, при съседи: 65601.5479.562, 65601.5479.571, 65601.5479.271, 65601.5479.579 и 65601.5479.275 по КККР на с. Световрачене, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.01.2012 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ I – за кметство, поща и магазини от кв. 24 по действащ регулационен план на с. Световрачене, одобрен със Заповед № РД-50-09-549/18.11.1987 г. на гл. архитект на София, с административен адрес: с. Световрачене, ул. „Софийска“ № 36“.

- Началната конкурсна наемна цена – 85,00 лв. месечно без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община;

- Специфично конкурсно условие: за канцелария.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронтофиса на Столична община – район „Нови Искър“, находящ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (сградата на XXXI Meдицински център), цена: 60,00 лв. с вкл. ДДС, в срок – всеки работен ден от 25.05.2021 г. до 23.06.2021 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв. и се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“– IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMB BGSF, „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 24.06.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Столична община – район „Нови Искър“, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 (XXXI MЦ), ет. 3.

При неподадени оферти или при подадена една оферта, конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър“: www.novi-iskar.bg, на страниците на два национални ежедневника: вестник „24 часа“ и вестник „България Днес“ от 25.05.2021 г., на видно място в сградите на Столична община, на СО – район „Нови Искър“ и на кметство с. Световрачене.

За информация: СО – район „Нови Искър“, отдел „УОСЖФ и РКТД“ – тел.: 02/991 7353. Лице за контакт: Светла Любомирова, гл. специалист.

25.05.2021