„Егида – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с  Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г., на Столичния общински съвет.

Съветът на директорите на “Егида – София” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – Район „Триадица”, бул. “Прага” № 23, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121660480, в състав: Огнян Методиев – Председател, Роман Стоянов – член и Иван Йонов – Изпълнителен директор, единодушно Р Е Ш И:

І. Открива конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД, балансовата стойност на които не надхвърля 5% (пет процента) от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на 2020 година, при следните условия:

1. Таблица с обекти за конкурс:

Пореден № на обекта

Обща площ на търговския обект в  кв. м

Начална месечна цена  в лева, без ДДС

 

Срок за закупуване на конкурсна документация

Срок за подаване на предложения за участие

Дата на провеждане на конкурса

Подлез бул. "Васил Левски" и ул. "Ген. Гурко"

Магазин 4а

20

320

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 4б

14

224

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 5а

11

176

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 8а

22

352

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 8

18

288

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 11

22

352

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 12

17

272

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 13

11

176

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 14

12

192

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 18

11

176

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Подлез бул. "Цариградско шосе" – "Орлов мост" подлез "Царевец"

Магазин 3

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 3а

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 4

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 5

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 6

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 7

14.85

238

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Подлез бул. "Ситняково" и ул. "Цар Иван Асен II"

Магазин 2

30

300

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 3

15

150

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 4

15

150

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Подлез бул. "Цариградско шосе" – хотел "Плиска"

Магазин 2

14.39

576

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 3

14.39

576

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 4

14.39

576

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 5

10.75

430

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 7

14.39

576

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 8

14.39

576

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 9

21.30

852

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 10

11.00

385

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Магазин 11

26.50

1060

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

ул. "Димитър Хаджикоцев" № 118

Склад

218

872

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Помещения Централен офис „Мадара”

Стая № 2

12.50

138

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Стаи № 7

13.30

147

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Стая № 14

22.82

252

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Помещение – офис

36.60

403

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

Търговски обект

119.50

956

28.06.2021

28.06.2021

29.06.2021

 
 
 

2.1. Общи условия – критерии за оценка: а/ месечна наемна цена (водещ критерий) – не по-ниска от обявената начална – до 80 точки; б/ размер на предложената гаранция за добро изпълнение над минималния, заложен в конкурсните условия (допълнителен критерий, който се прилага при еднакви предложения по водещия критерий) – до 20 точки.
2.2. Специфични условия: а/ въвежда се абсолютната забрана за преотдаване на обекта от страна на наемателя.
3. Изисквания към участниците: участник в конкурса може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и тяхно обединение, което: е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон; не е обявено в несъстоятелност; не се намира в производство за обявяването му в несъстоятелност; не се намира в производство по ликвидация; не е лишено от правото да упражнява търговска дейност; няма задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; не е осъждано за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано; няма задължения към „Егида – София” ЕАД. 
4. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена, и място
за нейното получаване, краен срок и място за приемане предложенията на участниците, размер на депозита:
4.1. Конкурсната документация ще се получава от деловодството на “Егида – София” ЕАД, находящо се в гр. София, бул. “Прага” № 23, след заплащане на нейната стойност от 50,00 (петдесет) лева с ДДС, в брой на касата на дружеството на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч. в обявения срок за закупуване на документация. За всеки обект се закупува отделна конкурсна документация. 
4.2. Предложенията на участниците в конкурсите ще се приемат в деловодството на “Егида – София” ЕАД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., в обявения срок за подаване на предложения, като за всеки обект се подава отделно предложение.
4.3. Депозитът за участие в конкурсите за един търговски обект е в размер на 1000,00 (хиляда) лева, а за складове и стаи – офиси, е в размер на 2 (два) месечни наема от обявената цена, внесени в брой в касата на “Егида – София” ЕАД.
5. Време и начин за оглед на обектите: всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч. в обявения срок за закупуване
на документация.
6. Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците:
Заявление за участие; Представяне на участника (презентация); Административни сведения за участника; Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса; Оферта; Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър с ЕИК или от съответния съд, издадено след 01.04.2021 г.; Документ за регистрация по ДДС, при наличие на такава; Документ за регистрация по БУЛСТАТ; Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено след 01.04.2020 г.; Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация, издадено след 01.04.2021 г.; Удостоверение за липсата на задължения към държавата установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.04.2021 г.; Удостоверение за липса на задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, издадено след 01.04.2021 г.; Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо по закон участника; Декларация, че участникът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; Декларация за съгласие за обработване на лични данни на физическото лице – участник, законен представител или пълномощник на участника; Документ за внесен депозит; Документ за закупена конкурсна документация; Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник; Списък на документите, съдържащи се в предложението.
7. Други условия в съответствие с целите на конкурсите: срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от подаването ѝ.
8. Време и място на провеждане на конкурсите – от 10:00 часа в административната сграда на “Егида – София” ЕАД в гр. София, бул. “Прага” № 23.

ІІ. Утвърждава конкурсната документация и определя нейната стойност за закупуване в размер на 50,00 (петдесет) лева, с ДДС.

ІІІ. Възлага на Изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да назначи 5-членна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на кандидатите в конкурсите, в деня на провеждане на конкурса, от които: представител на дирекция „Икономика и търговска дейност” на Столична община и правоспособен юрист.  

 

 

02.06.2021