Заглавие Дата на публикуване
"ДКЦ 14 - София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение - кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството - гр.София, ул."Д-р Ст. Сарафов" № 7 20.10.2021
”Метрополитен” ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от I., II. и III. линия 20.10.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост" 20.10.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни определения в утвърдената конкурсна документация краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост" 18.10.2021
ДКЦ XVI – София обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, намиращи се в сградата 14.10.2021
''Лозана'' ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 12.10.2021
Район „Нови Искър“ удължава срока за закупуване и подаване на офертни предложения за конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) г. на част от имот – публична общинска собственост, ползван за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на с. Локорско“ 08.10.2021
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка 08.10.2021
"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой 06.10.2021
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 17 05.10.2021